Πέμπτη , 17 Αύγουστος 2017 11:30 πμ
Home / Ροή Νέων / Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για τον εξοπλισμό των παιδικών χαρών του Δήμου Ωρωπού προϋπολογισμού 619 χιλιάδων ευρώ

Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για τον εξοπλισμό των παιδικών χαρών του Δήμου Ωρωπού προϋπολογισμού 619 χιλιάδων ευρώ

Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια οργάνων και εξοπλισμού παιδικών χαρών προκήρυξε ο Δήμος Ωρωπού.

Πρόκειται για την αναγκαία αναβάθμιση όλων των παιδικών χαρών του Δήμου, ώστε να πληρούν τους όρους λειτουργίας που καθορίζουν τα Ευρωπαϊκά  πρότυπα και  συγκεκριμένα  ΕΝ 1176, ΕΝ 1177 και ΕΝ 1171 για την ασφάλεια των παιδιών χρηστών των παιδικών χαρών.

Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στις 498.936,00€, πλέον 119.744,64€ για αξία ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικής δαπάνης 618.680,64€. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά πλήρως τοποθετημένα σε όλες τις παιδικές χαρές, να διαμορφώσει τους χώρους των παιδικών χαρών και να παραδώσει τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης των παιδικών χαρών προς τα Ευρωπαϊκά πρότυπα των σειρών ΕΝ 1176 και ΕΝ 1177, σε διάστημα έξι (6) μηνών.

Η τιμή του προς προμήθεια υλικού και της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/16 και τους όρους της διακήρυξης. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (κριτήριο ανάθεσης της χαμηλότερης τιμής), η οποία συμμορφώνεται και είναι αποδεκτή με βάση τους όρους της διακήρυξης και των λοιπών τευχών της μελέτης σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν.4412/2016. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr .

 

 

Σχετικά Σοφία Μπασκάκη

Check Also

Κάηκε το σπίτι της Πρωταθλήτριας Στίβου Ελπίδας Τόκα, στους Αγίους Αποστόλους-«Ελπίδα το σπίτι μας θα καεί, τι θες να σώσουμε από τα πράγματά σου;»

Κυριακή απόγευμα στους Αγίους Αποστόλους στον Κάλαμο.  Οι φλόγες από την καταστροφική πυρκαγιά πλησιάζουν απειλητικά …