Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο Ωρωπού για το Χ.Υ.Τ.Υ. στο Πολυδένδρι

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

(αρθρ. 67 παρ.5 του Ν.3852/2010)

 

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια κατεπείγουσα έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πνευματικού Κέντρου της Δημοτικής  Κοινότητας Μαρκοπούλου Ωρωπού, την 7η Mαρτίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30 για ενημέρωση-έκδοση ψηφίσματος σχετικά με τον σχεδιασμό της Περιφέρειας Αττικής για πιθανή εγκατάσταση Χ.Υ.Τ.Υ (Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων) στον Δήμο Ωρωπού.

Η Συνεδρίαση με το ανωτέρω θέμα κρίνεται ως κατεπείγουσα, διότι από την με αριθμό 414/2016 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής περί “Έγκριση 2ης Αναθεώρησης του Περιφερειακού Σχεδίου ∆ιαχείρισης Αποβλήτων (Π.Ε.Σ.∆.Α.) Αττικής» θίγονται άμεσα τα συμφέροντα του Δήμου Ωρωπού.

 

                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

                                             ΣΤΕΡΓΙΟΣ   ΠΑΝ.  ΓΚΙΚΑΚΗΣ