Ένταξη έργων για Δήλεσι, Άγιο Θωμά και Κλειδί στο Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι”

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΘΕΜΑ: «Ένταξη του έργου με τίτλο «Κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων στο Δήλεσι, στον Άγιο Θωμά και στο Κλειδί και εξωτερικά δίκτυα μεταφοράς στην ΕΕΛ Σχηματαρίου / Οινοφύτων» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»»

 

Σε συνέχεια της ένταξης του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης σε τμήματα των Δ.Ε. Σχηματαρίου και Οινοφύτων» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», με την υπ΄ αριθμ. 41748/8.8.2018 (ΑΔΑ : 6ΜΦΕ465ΧΘ7-2Κ2) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών εντάχθηκε και η προτεινόμενη πράξη του Δήμου Τανάγρας με τίτλο «Κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων στο Δήλεσι, στον Άγιο Θωμά και στο Κλειδί και εξωτερικά δίκτυα μεταφοράς στην ΕΕΛ (εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού) Σχηματαρίου / Οινοφύτων στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»».

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται στο ποσό των 39.337.200,00 € και χρηματοδοτείται με το ποσό των 36.237.800,00 € από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», και με το ποσό των 3.000.000,00 € από Ιδίους Πόρους. Το ποσό των 3.000.000,00 € αφορά τη δαπάνη για τις ιδιωτικές συνδέσεις με το κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης, δαπάνη που είναι μη επιλέξιμη από όλα τα προγράμματα χρηματοδότησης. Το ποσό αυτό εισπράττεται από το Δήμο μέσω του τέλους σύνδεσης των δημοτών με το κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης.

Εάν σε αυτό το ποσό προστεθούν και τα 3,343 εκατ. ευρώ για το έργο με τίτλο «Αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης σε τμήματα των Δ.Ε. Σχηματαρίου και Οινοφύτων», ο Δήμος Τανάγρας κατόρθωσε να πάρει συνολικά το ποσό των 40 εκατ. €, για έργα ύδρευσης και αποχέτευσης, το οποίο είναι το μεγαλύτερο ποσό που έλαβε Δήμος της χώρας από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» του υπουργείου Εσωτερικών, από τους συνολικά 31 που χρηματοδοτήθηκαν και ενώ είχαν καταθέσει  προτάσεις, σχεδόν, όλοι οι Δήμοι της χώρας.

Το έργο περιλαμβάνει τα ακόλουθα υποέργα :

  1. Κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης οικισμών Αγίου Θωμά και Κλειδιού Δήμου Τανάγρας και έργων μεταφοράς στο ΒΙΟΚΑ Σχηματαρίου / Οινοφύτων, προϋπολογισμού 3.600.000,00 € (επιλέξιμη δαπάνη 3.300.000,00 €). Το υποέργο αφορά την κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης στους οικισμούς Αγίου Θωμά και Κλειδιού και το εξωτερικό δίκτυο μεταφοράς των αποβλήτων (συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων αντλιοστασίων) στην υφιστάμενη ΕΕΛ Σχηματαρίου / Οινοφύτων.
  2. Κατασκευή αποχέτευσης ακαθάρτων στους οικισμούς Πλάκα Δήλεσι και Δήλεσι, προϋπολογισμού 27.700.000,00 € (επιλέξιμη δαπάνη 25.000.000,00 €). Το υποέργο αφορά στην κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης στους οικισμούς Πλάκα Δήλεσι και Δήλεσι και το εξωτερικό δίκτυο μεταφοράς των αποβλήτων (συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων αντλιοστασίων) στην υφιστάμενη ΕΕΛ Σχηματαρίου / Οινοφύτων.
  3. Επέκταση / αναβάθμιση ΒΙΟΚΑ Σχηματαρίου / Οινοφύτων, προϋπολογισμού 7.610.000,00 € (επιλέξιμη δαπάνη 7.610.000,00 €). Το υποέργο αφορά στην αναβάθμιση και επέκταση της υφισταμένης ΕΕΛ, προκειμένου να εξυπηρετηθεί ο πληθυσμός των οικισμών Δήλεσι και Πλάκα Δήλεσι.
  4. Αρχαιολογικές εργασίες για την πράξη «Κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων στο Δήλεσι, στον Άγιο Θωμά και στο Κλειδί και εξωτερικά δίκτυα μεταφοράς στην ΕΕΛ Σχηματαρίου / Οινοφύτων, προϋπολογισμού 173.600,00 € (επιλέξιμη δαπάνη 173.600,00 €). Το συνοδό αυτό υποέργο αφορά το έργο αυτεπιστασίας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Βοιωτίας για την προστασία / ανάδειξη τυχόν αρχαιολογικών ευρημάτων κατά τη διάρκεια των εκσκαφών του έργου.
  5. Δαπάνες ΟΚΩ για την πράξη «Κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων στο Δήλεσι, στον Άγιο Θωμά και στο Κλειδί και εξωτερικά δίκτυα μεταφοράς στην ΕΕΛ Σχηματαρίου / Οινοφύτων, προϋπολογισμού 99.200,00 € (επιλέξιμη δαπάνη 99.200,00 €). Το συνοδό αυτό υποέργο αφορά το κόστος για την ηλεκτροδότηση των αντλιοστασίων μεταφοράς ακαθάρτων και την επαύξηση ισχύος της ΕΕΛ.
  6. Δαπάνες αγοράς γης, προϋπολογισμού 55.000,00 € (επιλέξιμη δαπάνη 55.000,00 €). Το συνοδό αυτό υποέργο αφορά το κόστος για την αγορά γης για την κατασκευή τμημάτων των αντλιοστασίων.

Εκτός από τα οφέλη που θα υπάρξουν για την τοπική κοινωνία με την ολοκλήρωση των έργων της πράξης, θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα έργα αυτά συμβάλουν στην κάλυψη των εθνικών υποχρεώσεων που απορρέουν από την κοινοτική οδηγία 91/271/ΕΚ (χαρακτηρισμός του οικισμού Δήλεσι & Πλάκα Δήλεσι, ως Γ’ προτεραιότητας) και την αποτροπή περεταίρω προστίμων στη χώρα μας.

Πρόκειται για ένα τεράστιο έργο που  θα λύσει οριστικά το πρόβλημα της αποχέτευσης σε μια μεγάλη πληθυσμιακά και χωροταξικά έκταση του Δήμου μας. Πιστή στις υποσχέσεις της, η δημοτική αρχή σε συνεργασία με την Τεχνική υπηρεσία του Δήμου και όλους τους αρμόδιους φορείς, εργάζονται με υπευθυνότητα, σοβαρότητα, μεθοδικότητα και σχεδιάζουν έργα ουσίας που θα βελτιώσουν τις υποδομές της περιοχής και την ποιότητα ζωής  των κατοίκων.

 

Ο Δήμαρχος Τανάγρας 

Βασίλης Περγάλιας