Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού Ορισμένου Χρόνου της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας 

Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού σε νομικά πρόσωπα που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάγκες καθαριότητας ή φύλαξης της Κεντρικής Υπηρεσίας της 5ης ΥΠΕ, των Κέντρων Υγείας και Μονάδων Υγείας του ΠΕΔΥ) (άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, 63 του Ν. 4430/2016 και 107 του Ν. 4461/2017).

Δείτε την προκήρυξη:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΣΟΧ1-2017-ΑΔΑ.pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ-ΣΟΧ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ-ΕΣΤΙΑΣΗ-ΣΙΤΙΣΗ-ΦΥΛΑΞΗ-1.pdf

ΕΝΤΥΠΟ-ΑΙΤΗΣΗΣ-ΣΟΧ-7.doc