Ανακοίνωση του Δημοτικού Συμβούλου Ωρωπού Βασίλη Μπιλίρη

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

            Την 01-03-2021, με τα υπ΄ αρ. πρωτ. 243/1-3-2021 και 4236/1-3-2021 έγγραφα μου, γνωστοποίησα στον Πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκάλας Ωρωπού και τον Δήμαρχο ότι,  για την έκδοση και πληρωμή των χρηματικών ενταλμάτων του Λιμενικού  Ταμείου δεν τηρούνται οι προβλεπόμενες από το Nόμο διαδικασίες.

Πιο συγκεκριμένα, η Ταμειακή Υπηρεσία, με απόφαση Δημάρχου από 28-11-2019,  ασκείται αποκλειστικά από το Δήμο Ωρωπού.  Ως εκ τούτου, οι πάσης φύσεως πληρωμές θα πρέπει να καταβάλλονται με χρηματικά εντάλματα, τα οποία από της 19.7.2018, ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν. 4555/2018, θα πρέπει να υπογράφονται από τον εκάστοτε Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών (Π.Ο.Υ.) του Δήμου ή το υφιστάμενό του όργανο που εξουσιοδοτείται από αυτόν και από τον συντάκτη τους.

Ωστόσο, στα εκδιδόμενα χρηματικά εντάλματα πληρωμής του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκάλας Ωρωπού, ελλείπει παντελώς από το σώμα τους η αναγκαία από το Νόμο υπογραφή του συντάκτη τους ενώ, στη θέση του Προϊσταμένου  υπογράφει, άνευ σχετικής αρμοδιότητας, ως αναπληρώτρια Προϊσταμένη, η υπάλληλος αυτού, με αποτέλεσμα να ‘πάσχουν’ από ακυρότητα.

Δια του παρόντος σας γνωστοποιώ όλα τα ανωτέρω και σας καλώ όπως, προβείτε, άμεσα και έγκαιρα, σε όλες τις νόμιμες ενέργειες αρμοδιότητας σας, ώστε τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής που αφορούν το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκάλας Ωρωπού, να υπογράφονται εφεξής, από τοις πράγματι κατά νόμο Υπευθύνους,

Όλα τα ανωτέρω θα κοινοποιηθούν στις, κατά τον Νόμο, Αρμόδιες Υπηρεσίες.

                                                                                               Ωρωπός, 01-03-2021

                                 Ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκάλας Ωρωπού

                                                     και Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ωρωπού

                                                                      ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΙΛΙΡΗΣ

ΠΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟ-ΒΑΣΙΛΗΣ-ΜΠΙΛΙΡΗΣ-ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ-ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ-ΠΛΗΡΩΜΗΣ-2-3

ΠΡΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟ-ΒΑΣΙΛΗΣ-ΜΠΙΛΙΡΗΣ-ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ-ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ-ΠΛΗΡΩΜΗΣ-1-3