Ανδριάνα Αλεξανδράτου: Υπάρχει απόφαση Δ.Σ. από το 2016 για την ίδρυση Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Δήμου Ωρωπού

Μετά από τη δημοσιοποίηση που πήρε το θέμα με την ίδρυση Δευτεροβάθμιου Ειδικού Σχολείου στον Ωρωπό, παρενέβη η Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας Ωρωπού κ. Ανδριάνα Αλεξανδράτου, η οποία μας γνωστοποίησε ότι υπάρχει σχετική απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου από το 2016.

Συγκεκριμένα η κα Αλεξανδράτου είπε ότι η απόφαση 141 από 3/6/2016, που πάρθηκε ομόφωνα μετά την εισήγηση της για το θέμα, επιβεβαιώνει την ίδρυση Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ωρωπού, το οποίο θα στεγαστεί στο κτίριο του 2ου Δημοτικού Σχολείου Σκάλας Ωρωπού και Νέων Παλατίων.

Η απόφαση δεν υλοποιήθηκε μέχρι τώρα, καθώς το Δημοτικό Σχολείο Νέων Παλατίων μεταφέρθηκε στο νέο Σχολικό Συγκρότημα πριν από δύο εβδομάδες, με την έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς 2017-2018.

Η κα Αλεξανδράτου δήλωσε πως στόχος της Δημοτικής Αρχής αλλά και προσωπικά της ίδιας είναι να εφαρμοστεί η απόφαση, τώρα που ο χώρος είναι διαθέσιμος.

Πρόκειται για μια θετική εξέλιξη, καθώς η Δημοτική Αρχή δείχνει το αμέριστο ενδιαφέρον της και μεριμνεί έτσι ώστε το Δευτεροβάθμιο Ειδικό Σχολείο να γίνει πραγματικότητα στο Δήμο Ωρωπού αποκαθιστώντας τα παιδιά με ειδικές ικανότητες.

Απόσπασμα της απόφασης:

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ    Από το αριθμ.09/03-06-2016 Πρακτικό Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωρωπού.

 

                                                  Αριθμός Απόφασης  141/2016

 

    Θέμα: «Ίδρυση Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης  και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ) Δήμου Ωρωπού»

 Στο Μαρκόπουλο Ωρωπού και στο Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Μαρκοπούλου  Ωρωπού, σήμερα στις  τρεις (03) Ιουνίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30 συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ωρωπού, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 10775/26-05-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Στέργιου Γκικάκη, που επιδόθηκε την ίδια μέρα σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο και στον Δήμαρχο και δημοσιεύθηκε  σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 67 του Ν.3852/10.  

………………………………………………………………………………………………………………………

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έφερε προς συζήτηση το 4ο θέμα της ημερησίας διάταξης και έδωσε τον λόγο στην Πρόεδρο της ΔΕΠ κ. Αλεξανδράτου Αδριανή, η οποία έκανε την παρακάτω εισήγηση:  Το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων με το υπ’ αριθ. πρ.71417/27-04-2016 έγγραφο προς τις Περιφερειακές  Δ/νσεις  Π.Ε και ΔΕ και τις Διευθύνσεις  Δ/θμιας Εκπαίδευσης , ζήτησε την υποβολή τεκμηριωμένων προτάσεων για ίδρυση, προαγωγή, υποβιβασμό και κατάργηση Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ)  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης.

Λαμβάνοντας υπόψη: 1. την υπουργική απόφαση 2817/14-3-2000. 2.το  με αριθμό πρωτ.17πρακτικό του Συμβουλίου Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με  και 3.την αναγκαιότητα ίδρυσης ΕΕΕΕΚ στο Δήμο Ωρωπού καθότι φοιτούν   αρκετά παιδιά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση  και συγκεκριμένα στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Χαλκουτσίου, τα οποία πρέπει   να συνεχίσουν τη φοίτηση τους σε άλλη σχολική μονάδα του Δήμου Αχαρνών, επιβαρύνοντας έτσι  παιδιά και γονείς-δημότες του Δήμου Ωρωπού να μετακινούνται  αρκετά χιλιόμετρα . Ως Δήμος   θεωρούμε ότι πρέπει να στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις τη δημιουργία τέτοιων δομών τόσο για τα ίδια τα παιδιά που και γράμματα θα μάθουν και μία τέχνη,  αλλά και για την έμμεση υποστήριξη των οικογενειών τους που αγωνιούν για το μέλλον τους.

Προτείνουμε  στο Δημοτικό Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει υπέρ της ίδρυσης  Εργαστηρίου Ειδικής   Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης  στο Δήμο  Ωρωπού, για τα παιδιά με σοβαρές   μαθησιακές δυσκολίες ή ειδικές ανάγκες,  στα οποία θα δοθεί η δυνατότητα μετά την φοίτηση που διαρκεί  από 5 έως 8 χρόνια να  αποκτήσουν απολυτήριο εργασιακά ισότιμο με το Απολυτήριο Γυμνασίου, καθώς και  πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου 1. Εξασφαλίζουμε ακίνητο για τη λειτουργία της νέας αυτής δομής. Συγκεκριμένα η νέα δομή θα στεγαστεί  στο κτίριο που λειτουργούσε την προηγούμενη σχολική χρονιά το 2ο Δημοτικό Σχολείο Σκάλας Ωρωπού &Νέων Παλατίων, με αφορμή τη μετεγκατάσταση του σε νεόδμητο  σχολικό κτίριο. Επίσης βεβαιώνουμε ότι ο Δήμος Ωρωπού & η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  θα καλύψουν κάθε είδους κατασκευαστική και λειτουργική δαπάνη, όπου θα απαιτηθεί από τα  εργαστήρια και τις ειδικότητες όπου θα στεγάσουμε στο νέο κτίριο.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά     Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

1-Την εισήγηση

2-Το υπ. αριθμ. πρωτ. 71417/27-04-2016 έγγραφο του  Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων

3-Τις διατάξεις του  άρθρου 65 του  Ν.3852/2010,

Μετά από διαλογική συζήτηση, όπως αυτή κατεγράφη στα ταυτάριθμα μαγνητοφωνημένα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α-Το Δημοτικό Συμβούλιο γνωμοδοτεί θετικά για την ίδρυση Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης  και Κατάρτισης  (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ) Δήμου Ωρωπού.

Β- Το   Εργαστήριο Ειδικής  Επαγγελματικής Εκπαίδευσης  και Κατάρτισης  να στεγαστεί  στο  κτίριο που στεγαζόταν μέχρι τώρα το 2ο Δημοτικό Σχολείο Σκάλας Ωρωπού και Νέων Παλατίων  στη Δημοτική Κοινότητα Νέων Παλατίων.

Γ- Ο Δήμος Ωρωπού και η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  του Δήμου Ωρωπού  θα καλύψουν  τις λειτουργικές δαπάνες  που θα προκύψουν  από τη λειτουργία  του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. οι οποίες προϋπολογίζονται στο  ποσό  των  800,00€ για το τρέχον οικονομικό έτος  (01-09-2016 μέχρι τις 31-12-2016) καθώς και για τα επόμενα οικονομικά έτη.

Δ-  Εξασφαλίζει πίστωση 3.000,00 € για τον εξοπλισμό των εργαστηρίων

Αυτή η απόφαση  πήρε αυξ. αριθμό  141/2016.

Αφού συντάχθηκε αυτό το πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω:

Ο Πρόεδρος του  Δημοτικού  Συμβουλίου                      Η Γραμματέας

Στέργιος Γκικάκης                                            Καστελλάνου Μαγδαληνή

 

Παραθέτουμε ολόκληρο το απόσπασμα της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου: Δ.Σ.-1412016.pdf