Δήμος Τανάγρας: Αιτήσεις για δωρεάν φαρμακευτική περίθαλψη σε ανασφάλιστους–οικονομικά αδύνατους πολίτες

 

ΘΕΜΑ: «Αιτήσεις για δωρεάν φαρμακευτική περίθαλψη σε ανασφάλιστους – οικονομικά αδύνατους πολίτες»

 

Από 28/9/2016 ο Δήμος Τανάγρας (Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας) διεκπεραιώνει αιτήματα για παροχή δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης ανασφαλίστων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών, στο πλαίσιο εφαρμογής της υπ’ αριθμ. Α3(γ)/ΓΠ/οικ. 25132 ΚΥΑ (ΦΕΚ 908/2016 τ. Β’).

Οι κατηγορίες δικαιούχων και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
1.  Άτομα με αναπηρία, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. Γνωμάτευση από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας ή σε ισχύ γνωμάτευση εφόρου ζωής ή αορίστου χρόνου από Α/βάθμια ή Β/βάθμια Υγειονομική Επιτροπή με ποσοστό 67% και άνω
2. Ανήλικοι έως 18 ετών που φιλοξενούνται σε δομές των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας ή άλλα ιδρύματα ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή είναι ασυνόδευτα παιδιά  ή τοποθετούνται σε ανάδοχες οικογένειες ή είναι υπό Επιτροπεία ή η επιμέλειά τους έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση σε τρίτους. Βεβαίωση του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας ή άλλου ιδρύματος ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που φιλοξενεί ή έχει κάνει την αναδοχή ή της  πράξης εισαγγελέα για τον ορισμό Επιτρόπου ή της απόφασης διορισμού Επιτρόπου ή της δικαστικής απόφασης ανάθεσης της επιμέλειας ανηλίκου αντίστοιχα
3. Άτομα που φιλοξενούνται σε όλες τις θεραπευτικές δομές των εγκεκριμένων οργανισμών θεραπείας του Ν. 4139/2013 ή παρακολουθούνται στους ίδιους οργανισμούς ως εξωτερικοί ασθενείς. Βεβαίωση ή πιστοποιητικό από τον αρμόδιο φορέα που αναπτύσσει τα εν λόγω προγράμματα (ΚΕΘΕΑ ή ΟΚΑΝΑ ή Ψ.Ν.Α. ή Ψ.Ν.Θ.)
4. Κρατούμενοι σε φυλακές και οι φιλοξενούμενοι σε ιδρύματα αγωγής ανηλίκων και σε στέγες φιλοξενίας ανηλίκων των εταιριών ανηλίκων (ΝΠΔΔ). Βεβαίωση του οικείου σωφρονιστικού καταστήματος, του ιδρύματος αγωγής ή της στέγης φιλοξενίας ανηλίκων.

 

5. Δικαιούχοι διεθνούς προστασίας (αναγνωρισμένοι πρόσφυγες και δικαιούχοι επικουρικής προστασίας) και οι ανιθαγενείς και τα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγος και ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα). «Άδεια Διαμονής Ενιαίου Τύπου» με την ένδειξη «Δικαιούχος Διεθνούς Προστασίας ή Μέλος Οικογένειας Δικαιούχου Διεθνούς Προστασίας» ή «Δελτίο Ταυτότητας Ανιθαγενούς» ή βεβαίωση κατάθεσης  αιτήματος χορήγησης ή ανανέωσης.
6.  Όσοι διαμένουν στην Ελλάδα με καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς ή εξαιρετικούς λόγους και τα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγος και ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα). «Άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς ή εξαιρετικούς λόγους» ή βεβαίωση κατάθεσης  αιτήματος χορήγησης ή ανανέωσής της.
7. Θύματα των εγκλημάτων των άρθρων 323, 323Α, 349, 351 και 351Α του Ποινικού Κώδικα (σύμφωνα με το Π.Δ. 233/2003), και αλλοδαποί που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν.3875/2010 (Α΄ 158) «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος». Βεβαίωση  από την οικεία Αστυνομική Διεύθυνση κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 Π.Δ. 233/2003 (ΦΕΚ 204 τ.Α΄).
8.  Άτομα με αναπηρία, με ποσοστό αναπηρίας κάτω από 67%. Γνωμάτευση από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας με ποσοστό κάτω από 67%.
9. Άτομα που ανήκουν στις κατηγορίες χρόνιων πασχόντων της Κ.Υ.Α. 31102/1870/2013 (ΦΕΚ 2906 τ.Β). Ιατρική βεβαίωση από Δημόσια Δομή με την οποία πιστοποιείται η χρονιότητα της πάθησης (εφόσον δεν υπάρχει γνωμάτευση από ΚΕ.Π.Α.).
10. Κάτοχοι βιβλιαρίου ανασφαλίστου με ισχύ την 04-04-2016 ή άτομα που είχαν καταθέσει έως 04-04-2016 αίτημα για βιβλιάριο ανασφαλίστου και τα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγος και ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα). Βιβλιάριο ανασφαλίστου με ισχύ την 04-04-2016 ή αίτηση έκδοσης/ανανέωσης βιβλιαρίου ανασφαλίστου που κατατέθηκε έως 04-04-2016 και δεν εξετάστηκε.

Μαζί με το ειδικό δικαιολογητικό κατηγορίας δικαιούχου, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει επίσης να προσκομίσουν τα εξής:

  • Φωτοαντίγραφο ΑΔΤ ή διαβατηρίου ή φωτοαντίγραφο άδειας διαμονής σε ισχύ ή βεβαίωση κατάθεσης αιτήματος για χορήγηση ή ανανέωση
  • Αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας (βεβαίωση, λογαριασμός ΔΕΚΟ)
  • Για τις κατηγορίες 8,9,10 απαιτείται η προσκόμιση Ε1,  Εκκαθαριστικού τελευταίου φορολογικού έτους και  εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ του συνόλου των μελών της οικογένειας.

Επίσης απαιτείται δικαιολογητικό για δηλωθέντα εισοδήματα που αφορούν: επίδομα ανεργίας, διατροφή ανήλικου τέκνου, επίδομα αναδοχής, εξωιδρυματικό επίδομα, εγγυημένο κοινωνικό εισόδημα.

Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν ένσταση για την επιβολή ποσοστού συμμετοχής στην φαρμακευτική δαπάνη τους  πρέπει να προσκομίσουν επιπλέον αποδεικτικό ηλεκτρονικής συνταγογράφησης ή απόφαση απόρριψης από τον Δήμο για παροχή δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης.

Εκτός από την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Μητρώου Ανασφαλίστων (έλεγχος εισοδηματικών κριτηρίων) η δυνατότητα ενημέρωσης για την δωρεάν φαρμακευτική περίθαλψη έχει δοθεί και στους ίδιους τους πολίτες μέσω της ιστοσελίδας της ΗΔΙΚΑ www.idika.gr (Πεδίο “Φαρμακευτική Κάλυψη Ανασφαλίστων”).

Οι πολίτες , με την καταχώρηση των κωδικών taxisnet και του ΑΜΚΑ, μπορούν να διαπιστώσουν  απ’ευθείας εάν δικαιούνται δωρεάν φαρμακευτική περίθαλψη ως οικονομικά αδύνατοι της κατηγορίας 2Α.

Σε κάθε περίπτωση, οι ενδιαφερόμενοι -δικαιούχοι μπορούν να προσέρχονται στο Δημοτικό Κατάστημα Σχηματαρίου (Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας) , τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8:00π.μ έως 11:00π.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα Κοινωνικής Προστασίας.

Υπεύθυνες επικοινωνίας:

Ελένη Γιαννακού (προϊσταμένη τμήματος κοινωνικής προστασίας/πολιτισμού/παιδείας)

Δήμητρα Σκλιά (Υπάλληλος του τμήματος)

τηλέφωνα: 226235110, 51100

Ο Δήμαρχος Τανάγρας

Περγάλιας Βασίλειος

Έντυπο-Αίτησης-και-Δικαιολογητικών-Εγγράφων-1.pdf