Δικαιώθηκε ο Δήμος Τανάγρας για τις κατατμήσεις μικρών έργων στις Δημοτικές  Ενότητες

 7.10.2016

Απόλυτα νόμιμες, με βάση την κείμενη νομοθεσία κρίθηκαν οι κατατμήσεις  και οι αναθέσεις  μικρών έργων σε ιδιώτη, στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Τανάγρας,  που αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τανάγρας, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας.

Ουσιαστικά απέρριψε ως αβάσιμη την προσφυγή των Δημοτικών Συμβούλων κ. Λ. Μαυράκη και  κας Ευγ. Στρατή – Πινήτα  οι οποίοι ζητούσαν  την ακύρωσή των σχετικών αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας έκρινε αβάσιμες τις προσφυγές  λαμβάνοντας υπόψη του τη  ρητή διατύπωση του άρθρου 12 του ΠΔ 171/87, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 68 του Ν. 4257/2014, όπου  επιτρέπεται ο επιμερισμός ομοειδούς γνωστικού αντικειμένου όταν ανατίθενται  κατατετμημένα έργα εκτελούμενα σε διαφορετικές δημοτικές ενότητες, με αναγραφή των κατατετμημένων πιστώσεων στον οικείο προϋπολογισμό.

Ειδικότερα ο Γ.Γ.  αναφέρει ότι σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 12 του ΠΔ 171/87, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 68 του Ν. 4257/2014, επιτρέπεται η κατάτμηση των δημοτικών έργων και η σύνταξη των αντίστοιχων μελετών, με αναγραφή στον προϋπολογισμό του Δήμου κατατετμημένων πιστώσεων για την εκτέλεση αυτών, ανά δημοτική ή τοπική κοινότητα ή σε οργανωμένους οικισμούς με λιγότερους από 200 κατοίκους των νησιωτικών δήμων με πληθυσμό μέχρι 2.000 κατοίκους.

Πρόκειται για τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Τανάγρας με αριθμό  170, 171,  172, 173, 175, 176 και 177 που  αφορούν στην απευθείας ανάθεση, σε ιδιώτη, μικρών έργων ανά Δημοτική Ενότητα και με αναγραφή στον προϋπολογισμό του Δήμου κατατετμημένων πιστώσεων για την εκτέλεσή τους, με βάση τα προαναφερόμενα, νομίμως ελήφθησαν και επομένως ο ισχυρισμός των προσφευγόντων ότι οι εν λόγω αποφάσεις πρέπει να ακυρωθούν λόγω κατάτμησης, δεν ευσταθεί.

 Μάλιστα η απόφαση αναφέρει ότι επειδή, από το περιεχόμενο των αριθ. 174 και 178 αποφάσεων του Δ.Σ. που αφορούν έργα συντήρησης και καθαρισμού ποταμών και της τοποθέτησης και προμήθειας στηθαίων ασφαλείας στις Δ.Ε. Δηλεσίου, Οινοφύτων, Τανάγρας και Δερβενοχωρίων, προκύπτει ότι αντιμετωπίστηκαν ως ενιαία και όχι ανά Δημοτική Ενότητα, διότι τόσο στην Τεχνική Μελέτη όσο και στον προϋπολογισμό του Δήμου είχαν προβλεφθεί ως ενιαίο έργο  γι αυτόν τον λόγο ο ισχυρισμός των προσφευγόντων ότι είναι μη νόμιμες, δεν ευσταθεί.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ:ΑΠΟΡΡΙΨΗ-ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ.pdf