Κάλαμος-Καπανδρίτι: Ξεκινούν οι διαδικασίες για την αποκατάσταση των ζημιών στα πληγέντα κτίρια από τις πυρκαγιές

Δελτίο Τύπου Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2017

Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές της 13-15ης Αυγούστου 2017 σε περιοχές των Δήμων Ωρωπού της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

Δημοσιεύτηκε  στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 4388/14-12-2017), η ΚΥΑ, σύμφωνα με την οποία ξεκινούν οι διαδικασίες για την αποκατάσταση των ζημιών στα πληγέντα κτίρια, μετά  από τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές του  Αυγούστου, στις δημοτικές ενότητες Καλάμου και Καπανδριτίου.

Οι πληγέντες, μετά την ημερομηνία έκδοσης της ΚΥΑ, μπορούν να υποβάλλουν φάκελο με μελέτη μηχανικού και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, στη  Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΔΑΕΦΚ), προκειμένου να τους χορηγηθεί  άδεια (επισκευής ή ανακατασκευής) και η προβλεπόμενη Στεγαστική Συνδρομή (δωρεάν κρατική επιχορήγηση και άτοκο δάνειο).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ: Ο ιδιοκτήτης (κύριος, επικαρπωτής ή ο έχων την πλήρη κυριότητα) ή ο διαχειριστής (σε περίπτωση διηρημένης ιδιοκτησίας) κτιρίου που έχει πληγεί από την πυρκαγιά του θέματος, εφόσον επιθυμεί τον έλεγχό του και την έκδοση έκθεσης αυτοψίας, πρέπει να υποβάλει στην αρμόδια Υπηρεσία αίτηση για διενέργεια αυτοψίας στο κτίριο που έχει υποστεί βλάβες εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση σε Φ.Ε.Κ. της παρούσας απόφασης. Η αίτηση αυτή θα συνοδεύεται από τίτλους ιδιοκτησίας, οδοιπορικό σκαρίφημα και φωτογραφίες του κτιρίου. Οι φωτογραφίες θα φέρουν το όνομα και την υπογραφή του ιδιοκτήτη.

Ο ιδιοκτήτης, όπου απαιτείται από τις ισχύουσες διατάξεις κτιρίου που έχει πληγεί από την πυρκαγιά του θέματος, προκειμένου να καθοριστεί δικαιούχος Στεγαστικής Συνδρομής (Σ.Σ.) για την αποκατάσταση των ζημιών, πρέπει να υποβάλει στην αρμόδια Υπηρεσία αίτηση με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται στις υπ΄ αρ. πρωτ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ. {οικ.537/Α321/03.02.2016 (Β΄ 400) και οικ. 5364/Δ/Β11/04.12.2015 (Β΄ 2774) υπουργικές Αποφάσεις, για έκδοση Άδειας Επισκευής και χορήγησης Στεγαστικής Συνδρομής (Σ.Σ.) ή για έκδοση Βεβαίωσης Καθορισμού Δικαιούχου Στεγαστικής Συνδρομής για Ανακατασκευή, εντός προθεσμίας ενός (1) έτους από τη δημοσίευση σε Φ.Ε.Κ. της παρούσας απόφασης}.

Η παραπάνω προθεσμία μπορεί να παραταθεί με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και για χρονικό διάστημα έως δύο (2) έτη.

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ:  Δικαιούχοι Σ.Σ. για ανακατασκευή κτιρίων είναι οι ιδιοκτήτες των κτιρίων που χαρακτηρίζονται από την αρμόδια Υπηρεσία ως:

α)Ολοσχερώς κατεστραμμένα – Κατεδαφιστέα

β)Επικινδύνως ετοιμόρροπα (Ε.Ε.)

γ)Δομημένα από Ευτελή Υλικά (Ε.Υ.), (ωμοπλίνθους ή μη διαμορφωμένους λίθους μικρής διατομής με συνδετικό υλικό αργιλώδες) τα οποία δεν έχουν χαρακτηρισθεί Ε.Ε. αλλά οι ζημιές που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά δεν επιδέχονται, σύμφωνα με την κρίση της αρμόδιας Υπηρεσίας, ουσιαστικής αποκατάστασης, δηλαδή επισκευής που να εξασφαλίζει την αναγκαία αντισεισμική αντοχή τους.

δ)Υπέρμετρης δαπάνης επισκευής (ασύμφορα).

ε)Κτίρια που υπέστησαν ολοσχερή κατάρρευση από την πυρκαγιά του θέματος ή κατεδαφίστηκαν αμέσως μετά από αυτήν, με εντολή Δημόσιας ή Δημοτικής Αρχής για λόγους δημόσιας ασφάλειας, χωρίς να έχουν εκδοθεί, από την αρμόδια Υπηρεσία, Εκθέσεις Αυτοψίας Ολοσχερούς Καταστροφής Πυρόπληκτων Κτισμάτων εφόσον:

  1. Ο ενδιαφερόμενος έχει υποβάλει εμπρόθεσμα αίτηση στην αρμόδια Υπηρεσία για το συγκεκριμένο κτίριο.
  2. Υπάρχουν παραστατικά στοιχεία διαπίστωσης της ύπαρξης του κτιρίου (π.χ. φωτογραφίες, αεροφωτογραφίες), διαπίστωσης του εμβαδού και της χρήσης του (π.χ. οικοδομική άδεια, συμβόλαια, αποδείξεις Ο.Κ.Ω., Ε9).

iii. Υπάρχουν στοιχεία ότι το κτίριο δεν ήταν εγκαταλελειμμένο (π.χ. αποδείξεις Ο.Κ.Ω. ή Δημοτικών ή Κοινοτικών Τελών, Ε1, Ε2, κ.λπ.)

  1. Η αρμόδια Δημόσια ή Δημοτική Αρχή βεβαιώνει ότι δόθηκε εντολή για την κατεδάφιση του κτιρίου προς αποτροπή άμεσου κινδύνου μετά την πυρκαγιά του θέματος ή ότι το κτίριο κατέρρευσε από αυτήν.

ζ)Ολοσχερώς κατεστραμμένα λόγω απώλειας αντοχής βάσει μετρήσεων και εργαστηριακών ελέγχων.

Η ανακατασκευή των κτιρίων γίνεται στο οικόπεδο που υπήρχε το πληγέν κτίριο ή σε άλλο οικόπεδο ιδιοκτησίας του δικαιούχου εντός της ίδιας Δημοτικής Ενότητας. Σε περίπτωση που το οικόπεδο του δικαιούχου ρυμοτομείται ή δεν μπορεί να κατασκευαστεί το νέο κτίριο εντός αυτού για οποιαδήποτε νόμιμη αιτία, μπορεί να κατασκευαστεί το νέο κτίριο σε άλλο ιδιόκτητο οικόπεδο του/της δικαιούχου εντός της Περιφερειακής Ενότητας, που βρισκόταν το πληγέν κτίριο.

Χορηγείται Σ.Σ. ανακατασκευής, σύμφωνα με τα παρακάτω:

α)Για κατοικίες το ποσό των € 1000 ανά τ.μ..

β)Για Ιερούς Ναούς, το ποσό των € 850 ανά τ.μ..

γ)Για κτίρια επαγγελματικής χρήσης, κοινωφελούς χρήσης που ανήκουν στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. ή σε Κοινωφελή ή σε Φιλανθρωπικά ή σε Ευαγή Ιδρύματα ή σε Σωματεία καθώς και σε κλειστούς κοινόχρηστους χώρους και pilotis, το ποσό των € 500 ανά τ.μ.

δ)Για κτηνοτροφικές μονάδες, επαγγελματικές αποθήκες, και κωδωνοστάσια, το ποσό των € 400 ανά τ.μ.

ε)Για αποθήκες (εκτός των επαγγελματικών αποθηκών), στάβλους, αγροικίες εποχιακής χρήσης και κλειστούς χώρους στάθμευσης (parking),το ποσό των € 300 ανά τ.μ.

στ)Για υπόγειους χώρους, όπως αυτοί ορίζονται από τον Ν.Ο.Κ., χορηγείται ποσό Σ.Σ. που αντιστοιχεί στο 70% της εκάστοτε ισχύουσας τιμής μονάδας για ανακατασκευή, ανάλογα με τη χρήση.

ζ)Για κατασκευές βοηθητικής χρήσης στο δώμα οικοδομών χορηγείται Σ.Σ. που αντιστοιχεί στο 50% της εκάστοτε ισχύουσας τιμής μονάδας για ανακατασκευή, ανάλογα με τη χρήση.

η)Για κτίρια που η κατασκευή τους δεν είχε ολοκληρωθεί μέχρι την ημέρα της πυρκαγιάς του θέματος, χορηγείται Σ.Σ. ανάλογα με το ποσοστό των εργασιών που είχαν εκτελεστεί, βάσει πίνακα της Δ.Α.Ε.Φ.Κ..

θ)Για κτίρια, τα οποία είναι χαρακτηρισμένα διατηρητέα σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης της απόφασης χαρακτηρισμού) ή είχε αρχίσει η διαδικασία χαρακτηρισμού τους πριν την ημέρα της πυρκαγιάς του θέματος και κρίνονται κατεδαφιστέα και εφόσον μετά την κατεδάφιση του κτιρίου δεν αίρεται ο χαρακτηρισμός του ως διατηρητέου, χορηγείται Σ.Σ. ως ακολούθως:

  1. i) Για κτίρια, που έχει χαρακτηριστεί διατηρητέα μόνο η όψη, χορηγείται Σ.Σ. ανακατασκευής της όψης με χρήση του τιμολογίου επισκευής της υπηρεσίας για διατηρητέα κτίρια και ανακατασκευής του υπολοίπου κτιρίου με τις τιμές που ισχύουν για την αντίστοιχη κατηγορία κτιρίου, όπως αναφέρονται στις σχετικές παραγράφους.
  2. ii) Για κτίρια, που είναι χαρακτηρισμένα διατηρητέα στο σύνολό τους, οι προαναφερόμενες τιμές Σ.Σ. προσαυξάνονται κατά 20% ανάλογα με τη χρήση των κτιρίων.

Ο δικαιούχος, προκειμένου να του/της χορηγηθεί το σύνολο της Σ.Σ., υποχρεούται να ανακατασκευάσει κτίριο εμβαδού τουλάχιστον ίσο με το 75% του εμβαδού (ή του όγκου στις περιπτώσεις επαγγελματικών χώρων) με βάση το οποίο υπολογίστηκε η Σ.Σ.. Στην περίπτωση που το ανακατασκευαζόμενο κτίριο έχει εμβαδόν μικρότερο του προαναφερόμενου εμβαδού, η Σ.Σ. θα  υπολογίζεται αναλογικά ως προς το εμβαδόν για το οποίο η Σ.Σ. θα χορηγείτο ολόκληρη.

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε:

Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών

 

Υπηρεσία αποκατάστασης πυρόπληκτων, τμήμα αποκατάστασης ζημιών και στέγασης:

 

210 6465628 — 210 6440175 — 210 6440624

 

Από το Γραφείο Τύπου

 

του Δήμου Ωρωπού