Κοινή τροπολογία κατέθεσαν στο «Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» οι τέσσερις Βουλευτές της Περιφέρειας Αττικής της Ν.Δ.

3.11.2015

Την εξαίρεση από τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 4337/2015 για τις ήδη υφιστάμενες συμβάσεις παραχώρησης, που αφορούν στην διαδικασία επιβολής και είσπραξης ανταποδοτικών και άλλων δημοτικών ή κοινοτικών επιβαρύνσεων, φόρων ή τελών από τους Δήμους Σπάτων, Παιανίας, Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Αρτέμιδος, Ραφήνας και Κορωπίου καθώς και από κάθε άλλο δικαιούχο οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) σε βάρος της εταιρίας «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε (Δ.Α.Α Α.Ε)» ζητούν με κοινή τροπολογία που κατέθεσαν οι τέσσερις (4) βουλευτές της Περιφέρειας Αττικής της Νέας Δημοκρατίας, στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρμογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις».

Την κοινή τροπολογία κατέθεσαν ενυπόγραφα οι  Βουλευτές, Μάκης Βορίδης, Γεωργία Μαρτίνου, Γιώργος βλάχος και Αθανάσιος Μπούρας.