Μείωση βουλευτικής αποζημίωσης

8.12.2015

Προχωρά η εξαγγελία του Αλέξη Τσίπρα για τη μείωση της βουλευτικής αποζημίωσης.

Την Τρίτη ο πρόεδρος της Βουλής, Νίκος Βούτσης, υπέγραψε την απόφαση της επιτροπής Κανονισμού της Βουλής για μείωση του μισθού των βουλευτών από την 1η Ιανουαρίου κατά 10%, ποσοστό που ισούται περίπου με 570€ τον μήνα, η οποία κατόπιν δημοσιεύτηκε στην κοινοβουλευτική διαφάνεια

Υπενθυμίζεται ότι ο Νίκος Βούτσης έχει πολλάκις αναφερθεί στην ανάγκη μείωσης της βουλευτικής αποζημίωσης ως μια πράξη που θα κινείται στη κατεύθυνση της γενικότερης μείωσης των δαπανών του κράτους.

Η απόφαση της βουλής: 

Περί δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αποφάσεως της Ολομέλειας της Βουλής «Τροποποίηση του Ζ΄ Ψηφίσματος σχετικά με τη μείωση της βουλευτικής αποζημίωσης».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. το άρθρο 65 παρ. 1 του Συντάγματος,
2. την κατά την ΚΖ΄ συνεδρίαση της 18ης Νοεμβρίου 2015 ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων,
3. το άρθρο 97 (πρώην άρθρο 103) του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β΄, ΦΕΚ
51/Α΄/10.4.1997), όπως ισχύει,
Π α ρ α γ γ έ λ λ ο υ μ ε
τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της αποφάσεως αυτής, που έχει ως εξής:

ΑΔΑ: 05-03Ν7
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις:

α) των άρθρων 63 παράγραφος 1 και 65 παράγραφος 1 του
Συντάγματος,
β) της απόφασης της Ολομέλειας της Βουλής, που ελήφθη κατά τη
Συνεδρίαση ΚΔ΄ της 22ας Δεκεμβρίου 1964 και διατηρήθηκε σε ισχύ με
το άρθρο 1 παράγραφος 1 του Ζ΄ Ψηφίσματος της Ε΄ Αναθεωρητικής
Βουλής, «Περί καταργήσεως των εις τους Βουλευτάς αναγνωριζομένων
ατελειών και ρυθμίσεως θεμάτων αναφερομένων εις τα Μέλη του
Υπουργικού Συμβουλίου και τους Βουλευτάς» (ΦΕΚ Α΄ 23/18.02.1975),
γ) των άρθρων 11 παράγραφος 4 και 120 παράγραφος 7 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Α΄ Κοινοβουλευτικό – ΦΕΚ Α΄ 106 /1987), όπως ισχύει,

δ) των άρθρων 97, 129, 135 παράγραφος 2 του Κανονισμού της Βουλής
(Μέρος Β΄ – ΦΕΚ Α΄ 51/1997), όπως ισχύει.

 1. Τα πρακτικά της Συνεδρίασης ΡΙΔ΄ της 1ης Απριλίου 2009, της
  Ολομέλειας της Βουλής, κατά την οποία εγκρίθηκε ομόφωνα πρόταση του Προέδρου της Βουλής να μην παρακολουθήσει η βουλευτική αποζημίωση την αύξηση των αποδοχών του Προέδρου του Αρείου Πάγου κατ’ εφαρμογή του ν. 3691/2008.
 2. Την έμπρακτη ευαισθησία του Σώματος στη δοκιμασία της
  ελληνικής κοινωνίας, λόγω της οικονομικής κρίσης.
  4. Την ανάγκη περαιτέρω μείωσης, κατά 10%, της βουλευτικής
  αποζημίωσης που καταβάλλεται σήμερα, με αποτέλεσμα συνολική μείωση 38% περίπου σε σχέση με τις σημερινές αποδοχές του Προέδρου του Αρείου Πάγου, ώστε να μειωθούν, αντίστοιχα, οι δαπάνες του Προϋπολογισμού της Βουλής .ΑΔΑ: 05-03Ν7
 3. Την αποτύπωση της μείωσης στον υπό ΚΑ 0121 του
  Προϋπολογισμού της Βουλής, οικ. έτους 2016.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

 1. Την αντικατάσταση του α΄ εδαφίου της παραγράφου 1 του
  άρθρου 1 του Ζ΄ Ψηφίσματος της Ε΄ Αναθεωρητικής Βουλής (ΦΕΚ Α΄
  23/18.02.1975), ως εξής:

«Η βουλευτική αποζημίωση, όπως καθορίσθηκε με την απόφαση της
Ολομέλειας της Βουλής, που ελήφθη κατά τη Συνεδρίαση ΚΔ΄ της 22ας
Δεκεμβρίου 1964 και όπως διατηρείται σε ισχύ, μειωμένη στο σύνολο των αποδοχών του Προέδρου του Αρείου Πάγου όπως αυτές είχαν
διαμορφωθεί πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου 3691/2008, μειώνεταιπεραιτέρω κατά 10 %, με μείωση του βασικού μισθού και του
χρονοεπιδόματος, και υπόκειται στις εξής κρατήσεις :».

 1. Την κατάργηση του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του
  άρθρου 8 του Ζ΄ Ψηφίσματος της Ε΄ Αναθεωρητικής Βουλής (ΦΕΚ Α΄
  23/18.02.1975).
  Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1ης.1.2016.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ