Απειλούν με πλειστηριασμούς τα κόκκινα δάνεια

17.10.2015

 

 

Βραδυφλεγής βόμβα για την οικονομία αποτελούν τα κόκκινα δάνεια καθώς η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση στην ΕΕ με ποσοστό 55% επί του ΑΕΠ. Εξ αυτών των 25% είναι τα δάνεια πρώτης κατοικίας με τις προοπτικές εξαιρετικά δυσοίωνες, καθώς η οικονομία ούτε το 2016 φαίνεται να ανακάμπτει, αφού η ύφεση προβλέπεται να έχει αρνητικό πρόσημο.

 

 

Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο δραματική μετά την ισχύ του νέου Αναθεωρημένου Κώδικα Δεοντολογίας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ και προμηνύει πλειστηριασμούς ακόμη και για την πρώτη κατοικία προκαλώντας ΣΟΚ σε πάνω από ενάμιση εκατομμύριο δανειολήπτες, των οποίων κινδυνεύουν άμεσα τα σπίτια τους. Ο αναθεωρημένος κώδικας δίνει παράταση έξι μηνών στους υπερήμερους οφειλέτες να συνεργαστούν με τις τράπεζες και να ρυθμίσουν τα δάνειά τους .Εάν δεν το πράξουν θα χαρακτηρίζονται «μη συνεργάσιμοι» και οι τράπεζες θα μπορούν να βγάζουν στο σφυρί ακόμη και την πρώτη και μοναδική  κατοικία τους.

 

 

Τι προβλέπει ο νέος Κώδικας Δεοντολογίας

 

 

Στην τροποποίηση του Κώδικα Δεοντολογίας προβλέπεται ότι η πρώτη υποχρεωτική ειδοποίηση της τράπεζας προς τον οφειλέτη «μπορεί να αποσταλεί μέχρι την 30η Δεκεμβρίου 2015 για τις περιπτώσεις δανείων που συμπληρώνουν οποτεδήποτε μέχρι και την 15η Δεκεμβρίου 2015 καθυστέρηση μεγαλύτερη των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών».

 

 

Σημειώνεται ότι βάσει της προηγούμενης τροποποίησης του Κώδικα Δεοντολογίας που είχε γίνει τον Μάρτιο του 2015, οριζόταν ότι η πρώτη υποχρεωτική ειδοποίηση της τράπεζας προς τον ληξιπρόθεσμο οφειλέτη μπορεί να αποσταλεί μέχρι την 30η Ιουνίου 2015 για όλες τις περιπτώσεις δανείων που συμπληρώνουν οποτεδήποτε πριν την ημερομηνία αυτή καθυστέρηση μεγαλύτερη των 45 ημερών.

 

 

Επομένως, με την νέα απόφαση-τροποποίηση παρέχεται παράταση ενός εξαμήνου σε υπερήμερους οφειλέτες, ώστε να ενταχθούν στις διαδικασίες και να συνεργαστούν με την τράπεζά τους για τη ρύθμιση τους δανείου τους. Βέβαια μειώνονται και οι ημέρες καθυστέρησης για να λάβει από την τράπεζα το πρώτο «γράμμα», από τις 45 στις 30 ημέρες.

 

 

Προθεσμία 15 ημερών να αποδείξει ότι είναι συνεργάσιμος

 

 

Όπως αναφέρεται στον αναθεωρημένο Κώδικα Δεοντολογίας, η εν λόγω ειδοποίηση (της τράπεζας στον δανειολήπτη) παρέχει προθεσμία δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών στον δανειολήπτη να ενταχθεί στο δεύτερο στάδιο της Διαδικασίας Επίλυσης Καθυστερήσεων υποβάλλοντας στο ίδρυμα:

 

 

αα) εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο, την «Τυποποιημένη Κατάσταση Οικονομικής Πληροφόρησης», συμπληρωμένη, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στην από 5.12.2014 διευκρινιστική εγκύκλιο της Τράπεζας της Ελλάδος,

 

 

(ββ) εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, τα στοιχεία τα οποία ζητούνται από το ίδρυμα για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας νομικού προσώπου, σύμφωνα με τη μεθοδολογία που το ίδρυμα ακολουθεί για την αξιολόγηση αυτή.

 

 

Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης αποστέλλεται εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη λήξη της ταχθείσας προθεσμίας η προειδοποιητική επιστολή της τράπεζας στις περιπτώσεις δανειοληπτών, εφόσον ο αποχαρακτηρισμός αυτών ως συνεργάσιμων μπορεί να έχει συνέπεια το εκπλειστηρίασμα της μοναδικής κατοικίας τους με νομικές διαδικασίες που προτίθεται να κινήσει το ίδρυμα.

 

 

1. Για τα δάνεια που περιέρχονται σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών μετά την 15η Δεκεμβρίου 2015, η πρώτη υποχρεωτική ειδοποίηση αποστέλλεται από το ίδρυμα εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από το χρόνο συμπλήρωσης της καθυστέρησης των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών.

 

 

2. Για την ιεράρχηση του επείγοντος της αποστολής ειδοποιήσεων, τα ιδρύματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής 42/30.5.2014, όπως ισχύει, θα λαμβάνουν υπόψη την κατηγοριοποίηση των δανείων που έχουν πραγματοποιήσει με βάση ιδίως τις παραμέτρους κινδύνου, δυνάμει των διατάξεων της προαναφερόμενης Πράξης, όπως εκάστοτε ισχύουν, λαμβάνοντας επίσης υπόψη την προοπτική υλοποίησης και των σχετικών δράσεων που προβλέπονται στο Ν. 4336/201.

 

 

3.  Η μεθοδολογία της κατά τα ως άνω ιεράρχησης γνωστοποιείται στη Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος εντός 15 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

 

 

4. Διευκρινίζεται ότι η Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων του Κώδικα Δεοντολογίας της απόφασης ΕΠΑΘ 116/1/25.8.2014:

 

 

α) μπορεί να ενεργοποιείται και με πρωτοβουλία του δανειολήπτη, αν ο ίδιος προσέλθει και ζητήσει εγγράφως να ενταχθεί στο στάδιο 2 αυτής, είτε κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου είτε μετά το πέρας αυτής.

 

 

β) δεν αφορά δανειολήπτες που είναι νομικά πρόσωπα σε καθεστώς εκκαθάρισης, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

 

 

Να σημειώσουμε πάντως ότι οι Έλληνες πολίτες θα κληθούν για τρίτη φορά να συμβάλουν στην ανακεφαλαίωση των υπό κατάρρευση συστημικών Τραπεζών με το ποσό των 25δις ευρώ, όπως προβλέπεται από το νέο Μνημόνιο Τσίπρα-Καμένου.