Ο Δήμαρχος Ωρωπού όρισε τους νέους Αντιδημάρχους – «Αποκεφάλισε» μόνο τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Αν. Γαζβινιάν

Ο κύβος ερρίφθη! Με μοναδική αλλαγή στη θέση του Αντιδημάρχου Οικονομικών προχώρησε ο Δήμαρχος Ωρωπού κ. Θωμάς Ρούσσης, στον ορισμό των «νέων» Αντιδημάρχων αφήνοντας τους υπόλοιπους έξι «παλιούς» στη θέση τους.

Συγκεκριμένα, ο μέχρι τώρα Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ.Σ.Ω. κ. Γιώργος Δάβρης, ορίζεται Αντιδήμαρχος Οικονομικών στην θέση του Ανδρέα Γαζβινιάν, ο οποίος, όπως φαίνεται από τις εξελίξεις και τις επιλογές του Δημάρχου, μένει εκτός  κεντρικής διοίκησης του Δήμου.

Ο Ανδρέας Γαζβινιάν είχε κατά καιρούς καταθέσει διαφορετικές απόψεις που αφορούσαν σοβαρές αποφάσεις της Δημοτικής Αρχής και ήταν αυτός που ζητούσε δημοκρατικές διαδικασίες στη λειτουργία του δήμου.

Σε προηγούμενο δημοσίευμα η «Άποψη τώρα» πρόβαλλε τα πιθανά σενάρια που έπεσαν στο τραπέζι για τις αλλαγές των Αντιδημάρχων, τα οποία συζητήθηκαν πολύ παρασκηνιακά εντός κι εκτός   της Δημοτικής Αρχής.

Το ερώτημα που γεννάται είναι αν ο Δήμαρχος έκρινε τελικά ότι οι 6 Αντιδήμαρχοι που παρέμειναν στη θέση τους είναι τόσο αναγκαίοι και αναντικατάστατοι, σε αντίθεση (;) με τον Ανδρέα Γαζβινιάν, ή αν ο κ. Γ. Δάβρης κρίθηκε ως καταλληλότερος για Αντιδήμαρχος Οικονομικών, αφού επί δυο χρόνια διέπρεψε στη θέση του Προέδρου του Δ.Λ.Τ.Σ.Ω. οπότε του άξιζε, δικαίως, αυτή η «αναβάθμιση».

Όπως και να έχει, ο Δήμαρχος προτίμησε την σταθερότητα, επιλέγοντας και για τα δυόμιση επόμενα χρόνια που απομένουν για να ολοκληρώσει τη θητεία του, να προχωρήσει το αποδοτικό και σπουδαίο έργο της Δημοτικής Αρχής με όσους μπορούν να στηρίξουν τις επιλογές, τις τακτικές και τα σχέδια του για ένα Δήμο Ωρωπού μοναδικό και ξεχωριστό από όλους τους άλλους Δήμους.

Αναλυτικά η απόφαση ορισμού των νέων Αντιδημάρχων όπως αναρτήθηκε στη Διαύγεια αν και ο Ειδικός Σύμβουλος  του Δημάρχου κ. Προκόπης Τόλιας προέβη κακώς στην ανακοίνωση των νέων Αντιδημάρχων στην προσωπική του ιστοσελίδα στο Facebook ( 14:30μμ) πριν καν  υπάρξει ανάρτηση στη Διαύγεια (14/3/2017 και ώρα 15:49:38)και δοθεί  η ανακοίνωση στον Τύπο. Νέα ήθη και νέα έθιμα;

A Π Ο Φ Α Σ Η Νο 50/2017.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχων του Δήμου Ωρωπού»

 Έχοντας υπόψη: · Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59 και 282 παρ. 16 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως ισχύουν. · Την υπ’ αριθμ. 15150/15.4.2014 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/2010», όπως ισχύει. · Τα άρθρα 88 και 89 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α/8- 6-2006). · Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. για τον Δήμο Ωρωπού, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 33.659 κατοίκους (ΦΕΚ 630/20-3-2013). · Τις διατάξεις της παραγράφου 3 ε’ άρθρου 3 ν.4051/2012 και παρ. 3 στ΄, με τις οποίες καθορίζεται ο αριθμός των Αντιδημάρχων που δικαιούνται αντιμισθία. · Το γεγονός ότι ο Δήμος Ωρωπού εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν επτά (7) Αντιδήμαρχοι, από τους οποίους οι πέντε (5) δικαιούται αντιμισθία. · Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ωρωπού. (ΦΕΚ 1938/31-8-2011/τ.Β΄.)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ορίζει τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Ωρωπού, με θητεία από 14.03.2017 μέχρι 31.08.2019, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

  1. Τον κ. Βελτανιώτη Δημήτριο, Αντιδήμαρχο Διοικητικών Υπηρεσιών και υπεύθυνο Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων και κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Καπανδριτίου και τη Δημοτική Ενότητα Πολυδενδρίου, με αντιμισθία και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες: · Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων της ως άνω Διεύθυνσης, που περιλαμβάνει τα τμήματα: Υποστήριξης των Πολιτικών Οργάνων, Δημοτικής Κατάστασης Ληξιαρχείου Αλλοδαπών και Μετανάστευσης και Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας με τις αρμοδιότητες που αναλυτικά αναγράφονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας. · Την ευθύνη της συντήρησης των οχημάτων του Δήμου μας. · Την υπογραφή αδειών πολιτικών γάμων καθώς και την τέλεση αυτών για τις Δημοτικές Ενότητες Καπανδριτίου και Πολυδενδρίου. · Την υπογραφή ληξιαρχικών πράξεων και επικύρωση εγγράφων των Ληξιαρχείων των Δημοτικών Ενοτήτων Καπανδριτίου και Πολυδενδρίου, σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας των Ληξιάρχων των ενοτήτων αυτών. · Την έκδοση και υπογραφή βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας των Δημοτικών Ενοτήτων Καπανδριτίου και Πολυδενδρίου, πλην αυτών που εκδίδονται ως δικαιολογητικό μεταδημότευσης, τις άδειες χρήσης κοινοχρήστων χώρων. · Την υπογραφή αποδεικτικών παραλαβής εγγράφων, που αποστέλλονται στις Δημοτικές Ενότητες, αρμοδιότητάς του. · Τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής και την επικύρωση φωτοαντιγράφων από διάφορα έγγραφα, που είτε υπάρχουν στο αρχείο του Δήμου είτε προσκομίζονται από τους πολίτες, για το σκοπό αυτό, όπου προβλέπεται σύμφωνα με το Ν.4250/2014. · Την συνεργασία με τους Προέδρους των Συμβουλίων των Δημοτικών Ενοτήτων αρμοδιότητάς του, για την επίλυση των προβλημάτων τους. · Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.
  2. Τον κ. Τζεβελέκο Δημήτριο κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Συκαμίνου, με αντιμισθία και του μεταβιβάζει καθ΄ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες: · Στο Τμήμα Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων όπως αναλυτικά αναγράφονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας. · Την υπογραφή αδειών πολιτικών γάμων καθώς και την τέλεση αυτών για την Δημοτική Ενότητα Συκαμίνου. · Την υπογραφή ληξιαρχικών πράξεων και επικύρωση εγγράφων του Ληξιαρχείου της Δημοτικής Ενότητας Συκαμίνου σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας της Ληξιάρχου. · Την έκδοση και υπογραφή βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας για την Δημοτική Ενότητα Συκαμίνου πλην αυτών που εκδίδονται ως δικαιολογητικό μεταδημότευσης, τις άδειες χρήσης κοινοχρήστων χώρων · Την υπογραφή αποδεικτικών παραλαβής εγγράφων, που αποστέλλονται στην Δημοτική Ενότητα Συκαμίνου. · Τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής και την επικύρωση φωτοαντιγράφων από διάφορα έγγραφα, που είτε υπάρχουν στο αρχείο του Δήμου είτε προσκομίζονται από τους πολίτες, για το σκοπό αυτό, όπου προβλέπεται σύμφωνα με το Ν.4250/2014. · Την συνεργασία με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της ανωτέρω Δημοτικής Ενότητας για την επίλυση των προβλημάτων της. · Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.
  3. Τον κ. Δέδε Κωνσταντίνο, Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Καλάμου και τη Δημοτική Ενότητα Μαρκοπούλου, με αντιμισθία και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες: · Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων της ως άνω Διεύθυνσης, που περιλαμβάνει τα τμήματα: Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων, Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας, με τις αρμοδιότητες που αναλυτικά αναγράφονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας. · Την υπογραφή αδειών πολιτικών γάμων καθώς και την τέλεση αυτών για τις Δημοτικές Ενότητες Καλάμου και Μαρκοπούλου. · Την υπογραφή ληξιαρχικών πράξεων και επικύρωση εγγράφων των Ληξιαρχείων των Δημοτικών Ενοτήτων Καλάμου και Μαρκοπούλου σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας της Ληξιάρχου. · Την έκδοση και υπογραφή βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας, για τις Δημοτικές Ενότητες Καλάμου και Μαρκοπούλου, πλην αυτών που εκδίδονται ως δικαιολογητικό μεταδημότευσης, τις άδειες χρήσης κοινοχρήστων χώρων. · Την υπογραφή αποδεικτικών παραλαβής εγγράφων, που αποστέλλονται στις Δημοτικές Ενότητες αρμοδιότητας του. · Τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής και την επικύρωση φωτοαντιγράφων από διάφορα έγγραφα, που είτε υπάρχουν στο αρχείο του Δήμου είτε προσκομίζονται από τους πολίτες, για το σκοπό αυτό, όπου προβλέπεται σύμφωνα με το Ν.4250/2014. · Την συνεργασία με τους Προέδρους των Συμβουλίων των ανωτέρω Δημοτικών Ενοτήτων, για την επίλυση των προβλημάτων τους. · Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί Δήμαρχος.
  4. Τον κ. Δάβρη Γεώργιο, Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών και κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Ωρωπίων, χωρίς αντιμισθία και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες: · Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας της Διεύθυνσης και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων της ως άνω Διεύθυνσης, που περιλαμβάνει τα τμήματα: α) Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών, β) Εσόδων και Περιουσίας, Ταμείου, γ) Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας, δ) Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων, με τις αρμοδιότητες που αναλυτικά αναγράφονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας. · Την υπογραφή αδειών πολιτικών γάμων καθώς και την τέλεση αυτών για την Δημοτική Ενότητα Ωρωπίων. · Την υπογραφή ληξιαρχικών πράξεων και επικύρωση εγγράφων του Ληξιαρχείου της Δημοτικής Ενότητας Ωρωπίων σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας της Ληξιάρχου. · Την έκδοση και υπογραφή βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας για την Δημοτική Ενότητα Ωρωπίων, πλην αυτών που εκδίδονται ως δικαιολογητικό μεταδημότευσης, τις άδειες χρήσης κοινοχρήστων χώρων. · Την υπογραφή αποδεικτικών παραλαβής εγγράφων, που αποστέλλονται στην Δημοτική Ενότητα Ωρωπίων. · Τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής και την επικύρωση φωτοαντιγράφων από διάφορα έγγραφα, που είτε υπάρχουν στο αρχείο του Δήμου είτε προσκομίζονται από τους πολίτες, για το σκοπό αυτό, όπου προβλέπεται σύμφωνα με το Ν.4250/2014. · Την συνεργασία με τους Προέδρους των Συμβουλίων της Δημοτικής Ενότητας Ωρωπίων, για την επίλυση των προβλημάτων τους. · Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.
  5. Τον κ. Πούλο Γεώργιο, κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Αφιδνών, χωρίς αντιμισθία και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες: · Την υπογραφή αδειών πολιτικών γάμων καθώς και την τέλεση αυτών για την Δημοτική Ενότητα Αφιδνών. · Την υπογραφή ληξιαρχικών πράξεων και επικύρωση εγγράφων του Ληξιαρχείου της Δημοτικής Ενότητας Αφιδνών, σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας της Ληξιάρχου. · Την έκδοση και υπογραφή βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας για την Δημοτική Ενότητα Αφιδνών, πλην αυτών που εκδίδονται ως δικαιολογητικό μεταδημότευσης, τις άδειες χρήσης κοινοχρήστων χώρων. · Την υπογραφή αποδεικτικών παραλαβής εγγράφων, που αποστέλλονται στην Δημοτική Ενότητα Αφιδνών. · Τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής και την επικύρωση φωτοαντιγράφων από διάφορα έγγραφα, που είτε υπάρχουν στο αρχείο του Δήμου είτε προσκομίζονται από τους πολίτες, για το σκοπό αυτό, όπου προβλέπεται σύμφωνα με το Ν.4250/2014. · Την συνεργασία με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της ανωτέρω Δημοτικής Ενότητας για την επίλυση των προβλημάτων της. · Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.
  6. Τον κ. Σιδέρη Γεώργιο, κατά τόπον Αντιδήμαρχο με αντιμισθία για τη Δημοτική Ενότητα Μαλακάσας και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες: · Στο γραφείο συντήρησης πρασίνου καθώς και αρμοδιότητες στο Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης. · Την υπογραφή αδειών πολιτικών γάμων καθώς και την τέλεση αυτών για την Δημοτική Ενότητα Μαλακάσας. · Την υπογραφή ληξιαρχικών πράξεων και επικύρωση εγγράφων του Ληξιαρχείου της Δημοτικής Ενότητας Μαλακάσας σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας της Ληξιάρχου. · Την έκδοση και υπογραφή βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας, για την Δημοτική Ενότητα Μαλακάσας, πλην αυτών που εκδίδονται ως δικαιολογητικό μεταδημότευσης, τις άδειες χρήσης κοινοχρήστων χώρων · Την υπογραφή αποδεικτικών παραλαβής εγγράφων, που αποστέλλονται στην Δημοτική Ενότητα Μαλακάσας. · Τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής και την επικύρωση φωτοαντιγράφων από διάφορα έγγραφα, που είτε υπάρχουν στο αρχείο του Δήμου είτε προσκομίζονται από τους πολίτες, για το σκοπό αυτό, όπου προβλέπεται σύμφωνα με το Ν.4250/2014. · Την συνεργασία με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της ανωτέρω Δημοτικής Ενότητας για την επίλυση των προβλημάτων της. · Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.
  7. Τον κ. Σιδέρη Χρήστο, κατά τόπον Αντιδήμαρχο με αντιμισθία για τη Δημοτική Ενότητα Αυλώνα και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες: · Συντήρησης ηλεκτροφωτισμού. · Την υπογραφή αδειών πολιτικών γάμων καθώς και την τέλεση αυτών για την Δημοτική Ενότητα Αυλώνος. · Την υπογραφή ληξιαρχικών πράξεων και επικύρωση εγγράφων του Ληξιαρχείου της Δημοτικής Ενότητας Αυλώνος, σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας της Ληξιάρχου. · Την έκδοση και υπογραφή βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας για την Δημοτική Ενότητα Αυλώνος, πλην αυτών που εκδίδονται ως δικαιολογητικό μεταδημότευσης, τις άδειες χρήσης κοινοχρήστων χώρων. · Την υπογραφή αποδεικτικών παραλαβής εγγράφων, που αποστέλλονται στην Δημοτική Ενότητα Αυλώνος. · Τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής και την επικύρωση φωτοαντιγράφων από διάφορα έγγραφα, που είτε υπάρχουν στο αρχείο του Δήμου είτε προσκομίζονται από τους πολίτες, για το σκοπό αυτό, όπου προβλέπεται σύμφωνα με το Ν.4250/2014. · Την συνεργασία με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της ανωτέρω Δημοτικής Ενότητας για την επίλυση των προβλημάτων της. · Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Βελτανιώτης Δημήτριος, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Δημήτριο Τζεβελέκο.

Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ από 14.03.2017, να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού ή σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ωρωπού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΩΜΑΣ ΡΟΥΣΣΗΣ