Παράταση μέχρι το 2020 για τα έργα τεχνικής υποδομής στις εκτάσεις των Ο.Σ. (δελτίο τύπου

Δελτίο Τύπου

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4495 ΦΕΚ Α’ 167/03.11.2017, παράταση μέχρι το 2020 για τα έργα τεχνικής υποδομής στις εκτάσεις των Ο.Σ.

Ν. 4495/2017 Άρθρο 148. Τροποποίηση διατάξεων πολεοδομικής νομοθεσίας

  1. Η προθεσμία του άρθρου 39 της παρ. 3του ν. 4030/2011 (Α΄249),όπως παρατάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4280/2014 (Α΄ 159), παρατείνεται από τη λήξη της και για τρία (3) έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Με απλά λόγια μέχρι τη 2 Νοεμβρίου 2020 ο ΣΔΙΠ είναι υπεύθυνος για τα έργα υποδομής του οικισμού της Ιπποκρατείου Πολιτείας  

Τα σχετικά άρθρα της νομοθεσίας όπως παρακάτω :

Άρθρο 39 του ν. 4030/2011 (Α΄249)

Ρύθμιση θεμάτων Οικοδομικών Συνεταιρισμών

  1. Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα ετών από την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί τα έργα τεχνικής υποδομής στις εκτάσεις των Ο.Σ..
  1. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) στα διοικητικά όρια των οποίων υπάγονται οι εκτάσεις των Ο.Σ. μπορούν να αναλάβουν να εκτελέσουν ή να ολοκληρώσουν τα έργα τεχνικής υποδομής, όπως αυτά καθορίζονται στις σχετικές μελέτες έργων, τις πολεοδομικές μελέτες και τα αντίστοιχα προγράμματα ολοκλήρωσης αυτών. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Ο.Σ., καθώς και απόφαση του αρμόδιου συμβουλίου του οικείου Ο.Τ.Α..

Άρθρο 12 ν. 4280/2014 (Α΄ 159)

Εποπτεία Οικοδομικών Συνεταιρισμών και Δικαιούχοι Ανταλλαγής

  1. Οι Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί υπάγονται στις διατάξεις του ν. 1667/1986 (Α΄ 196) όσον αφορά τη σύστασή τους, τη λειτουργία και την εποπτεία τους και παρατείνεται η προθεσμία για την εκτέλεση των έργων υποδομής στις εκτάσεις των οικοδομικών συνεταιρισμών, όπως αυτή προβλέπεται από την παρ. 3 του ν. 4030/2011(Α΄249) για τρία έτη από τη δημοσίευση του παρόντος.

Άρθρο 148 ν. 4495/2017 (A΄ 167)

Τροποποίηση διατάξεων πολεοδομικής νομοθεσίας

  1. Η προθεσμία του άρθρου 39 της παρ. 3 του ν. 4030/ 2011 (Α΄ 249), όπως παρατάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4280/2014 (Α΄ 159), παρατείνεται από τη λήξη της και για τρία (3) έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Αναφορικά με την παραφιλολογία ότι δήθεν το κόστος κατασκευής των υπολειπομένων έργων θα χρηματοδοτήσει ο Δήμος Ωρωπού από το τεχνικό του πρόγραμμα (σχετική δημοσίευση) και νομοθεσία     

Άρθρο 5 ν. 4280/2014 (Α΄ 159)

Κοινόχρηστοι, κοινωφελείς, ειδικών χρήσεων χώροι και έργα υποδομής

  1. Η δαπάνη της μελέτης κατασκευής και εκτέλεσης των έργων υποδομήςτης περιοχής περιβαλλοντικής αναβάθμισης και ιδιωτικής πολεοδόμησης βαρύνει τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 1. (1. Εδαφική έκταση που βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως, εκτός οικισμών προ του 1923, καθώς και εκτός οικισμών μέχρι 2.000 κατοίκους, η οποία ανήκει κατά κυριότητα σε ένα ή, εξ αδιαιρέτου, σε περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή ανήκει κατά διαιρετά τμήματα σε ένα ή, εξ αδιαιρέτου, σε περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή και σε φορείς αστικού αναδασμού ή Οικοδομικούς Συνεταιρισμούς, μπορεί να καθορίζεται ως Περιοχή Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης και Ιδιωτικής Πολεοδόμησης (ΠΠΑΙΠ) και να πολεοδομείται με τις δια τάξεις του παρόντος νόμου με τις εξής προϋποθέσεις)

Για την εκτέλεση των έργων ο βαρυνόμενος μπορεί με σύμβαση έργου που καταρτίζεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο να αναθέσει την εκτέλεση σε τρίτο έναντι ανταλλάγματος. Η εκτέλεση των βασικών κοινόχρηστων έργων υποδομής από τους ενδιαφερομένους μπορεί:

α) να ανατεθεί μετά από συμφωνία στους αρμόδιους οργανισμούς, όπως Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η., ΑΔΜΗΕ, ΔΕΣΦΑ, Ε.Υ.Δ.Α.Π. κ.λπ.,

β) να αναληφθεί από τους ενδιαφερομένους μετά από θεώρηση των σχετικών μελετών από τους αρμόδιους οργανισμούς και

γ) να αναληφθεί από τους ενδιαφερομένους με βάση προδιαγραφές που τους παραδίδονται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και που έχουν συνταχθεί από τους πιο πάνω οργανισμούς, προκειμένου βάσει αυτών να εκτελεστούν τα αντίστοιχα έργα υποδομής.

https://ippokrateiospoliteia.blogspot.com/2018/06/nomo-4495-16703112017-2020.html