Παραδόθηκε η Γέφυρα της Τσακώνας

28.1.2016

Παραδόθηκε στην κυκλοφορία η νέα γέφυρα της Τσακώνας στα σύνορα Αρκαδίας – Μεσσηνίας. Με την παράδοση της σύμμεικτης τοξωτής γέφυρας μήκους 390 μέτρων ολοκληρώνεται ο αυτοκινητόδρομος Τρίπολης – Καλαμάτας.

Σύμφωνα με το ιστορικό του έργου, που παρουσιάζει σε ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών, το τμήμα Παραδείσια – Τσακώνα του αυτοκινητοδρόμου Τρίπολης – Καλαμάτας, μήκους 11,5 χλμ, ξεκίνησε να κατασκευάζεται στις αρχές του 1990 από την περιφέρεια Πελοποννήσου και παραδόθηκε τελικά σε κυκλοφορία την άνοιξη του 2000.

Έναν χρόνο μετά την παράδοσή του εμφανίστηκαν σοβαρές ενδείξεις γεωλογικών ασταθειών. Τρία χρόνια αργότερα και συγκεκριμένα τον Φεβρουάριο του 2003 εκδηλώθηκε η ευρεία κατολίσθηση της Τσακώνας.

Η έκταση της κατολίσθησης ήταν τέτοια (μετακινήθηκαν περίπου 6.000.000 μ3 εδαφικής μάζας) που παρουσιάστηκαν προβλήματα και στην ΠΕΟ Μεγαλόπολης – Καλαμάτας (Δερβένι κ.λπ.) τα οποία ακόμα μέχρι και σήμερα αντιμετωπίζονται από το υπουργείο.

Το έργο περιελάμβανε:

  • Τέσσερεις μεγάλες γέφυρες συνολικού μήκους 220 μέτρων και για διέλευση του αυτοκινητοδρόμου από τις περιοχές που εκδηλώθηκαν κατολισθητικά φαινόμενα και συγκριμένα:
  1. μια κοιλαδογέφυρα μήκους 500 μέτρων,
  2. δύο γέφυρες μήκους 160 μέτρων εκάστη,
  3. μία σύμμεικτη τοξωτή γέφυρα Τσακώνας (Γέφυρα Τ4) μήκους 400 μέτρων.

Εξ αυτών η σημαντικότερη είναι η σύμμεικτη τοξωτή γέφυρα της Τσακώνας (Γέφυρα Τ4) μήκους 400 μέτρων για την γεφύρωση της περιοχής της μεγάλης κατολίσθησης που είναι ένα έργο εξαιρετικής πολυπλοκότητας, τόσο ως προς την θεμελίωση όσο και ως προς την ανωδομή.

  • Δύο (2) Τεχνικά με εκσκαφή και επανεπίχωση (Cut & Cover).
  1. το ένα μήκους 125 μέτρων διπλού κλάδου,
  2. το άλλο μήκους 300 μέτρων μονού κλάδου.
  • Σημαντικό αριθμό ειδικών γεωτεχνικών έργων σταθεροποίησης πρανών με αγκυρώσεις, κατασκευής οπλισμένων επιχωμάτων, πασσαλότοιχων, κ.λπ.
  • Ανακατασκευή ή επισκευή σημαντικού αριθμού εγκάρσιων τεχνικών απορροής των ομβρίων του αυτοκινητοδρόμου.