Προσλήψεις διδακτικού προσωπικού στη ΔΗΚΕΤ

Προκήρυξη για την  πρόσληψη διδακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, επί ωρομισθία, εξέδωσε η Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Τανάγρας την οποία υπέγραψε σήμερα ο Πρόεδρος της κ. Διομήδης Δριχούτης.

Συγκεκριμένα η ΔΗΚΕΤ ανακοίνωσε ότι προτίθεται να προσλάβει διδακτικό προσωπικό, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (επί ωρομισθία) και με χρονική διάρκεια σύμβασης έως 8 μήνες, για τις
ανάγκες λειτουργίας εικαστικών, θεατρικών και μουσικών μαθημάτων του Δήμου Τανάγρας, για
την περίοδο 2019 – 2020, συνολικού αριθμού τριών (3) ατόμων, και συγκεκριμένα:
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης Υπηρεσία Ειδικότητα Διάρκεια
σύμβασης
Αριθμός
ατόμων
101 Δημοτική                        ΠΕ Δάσκαλοι          Ζωγραφικής    έως 8 μήνες  θέσεις 2
Κοινωφελής
Επιχείρηση
Τανάγρας

102  Δημοτική                       ΠΕ Δάσκαλος          Κλασσικής κιθάρας  έως 8 μήνες θέση 1
Κοινωφελής
Επιχείρηση
Τανάγρας

ΠΙΝΑΚΑΣ Β:
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
101
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 Πτυχίο ή Δίπλωμα Εικαστικών Τεχνών με ειδικότητα στη Ζωγραφική ή αντίστοιχων Σχολών και ειδικών Σεμιναρίων από αναγνωρισμένα Ιδρύματα της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της αλλοδαπής πιστοποιημένο σε επικυρωμένο φωτοαντίγραφο.
 Βεβαιωμένη προϋπηρεσία ως Δάσκαλος/α Ζωγραφικής σε καλλιτεχνικά τμήματα ή Ο.Τ.Α., ή Δημοτικές επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές.
 Παρουσίαση και σημείωμα καλλιτεχνικής δραστηριότητας: portfolio (προσωπική δουλειά σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή CD, DVD), εκθέσεις, εκδόσεις, δημοσιεύσεις, κλπ.
Ελλείψει υποψηφίων με τα παραπάνω προσόντα, προηγούνται δάσκαλοι/δασκάλες ΤΕ και ελλείψει αυτών, δάσκαλοι/δασκάλες ΔΕ, με επαρκείς γνώσεις εκμάθησης Ζωγραφικής, προσηκόντως αποδεικνυόμενες.
102
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
 Δίπλωμα κλασσικής κιθάρας από αναγνωρισμένοεκπαιδευτικό μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής,ή Αναγνωρισμένο
Πτυχίο Εκπαιδευτικού Ιδρύματος του εξωτερικού τηςαντίστοιχης ειδικότητας
 Βεβαιωμένη προϋπηρεσία ως Δάσκαλος/α Κιθάρας σεκαλλιτεχνικά τμήματα ή Ο.Τ.Α., ή Δημοτικές επιχειρήσεις ή
Ιδιωτικές Σχολές.
προγράμματα, συστάσεις-διακρίσεις κλπ. (Οι επιλεγέντες θα κληθούν να προσκομίσουν έγγραφα κλπ που θα αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό)
Ελλείψει υποψηφίων με τα παραπάνω προσόντα, προηγούνται δάσκαλοι/δασκάλες ΤΕ και ελλείψει αυτών, δάσκαλοι/δασκάλες ΔΕ, με επαρκείς γνώσεις εκμάθησης Κλασσικής Κιθάρας, προσηκόντως αποδεικνυόμενες.
Γενικά προσόντα:
Τίτλος Σπουδών συναφής με την ειδικότητα της Αίτησης του υποψηφίου για την πρόσληψη.
1. Αποδεδειγμένη Καλλιτεχνική Δραστηριότητα και Επαγγελματική Εμπειρία στον χώρο.
2. Οι άνδρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στη χώρα των οποίων δεν προβλέπεται η υποχρέωση στράτευσης.
1. Οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν.3584/2007 Κώδικας κατάστασης των Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων:
(α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και δεν έχουν λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρηση,
(β) ότι δεν έχουν καταδικασθεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία),  απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεσης, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση ή εγκλήματα κατά των ηθών ή το νόμισμα,
(γ) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε,
(δ) ότι δεν υπάρχει κώλυμα από απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.
 Να μην έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο οφειλόμενο σε υπαιτιότητα των εργαζομένων (άρθρο 17 του ν.3584/2007)
 Θα προτιμηθούν όσοι έχουν ασχοληθεί στο παρελθόν σε σχέση εργασίας με το αντικείμενο της αίτησης τους και ανάλογα με το χρόνο προϋπηρεσίας που θα αποδεικνύεται από τις
σχετικές συμβάσεις ή και βεβαιώσεις.
 Θα ληφθεί υπόψιν η οικογενειακή κατάσταση των ενδιαφερόμενων υποψηφίων.
 Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ελληνική ιθαγένεια (άρθρο 12 του ν.3584/2007)
 Να έχουν ηλικία από 21 ετών και πάνω (άρθρο 13 του ν.3584/2007)
 Να είναι υγιείς, αρτιμελείς και να έχουν φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση των
καθηκόντων της θέσης (άρθρο 14 του ν.3584/2007)
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής
δικαιολογητικά:
 Αίτηση (υπόδειγμα επισυνάπτεται στην παρούσα)
 Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
 Φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της
αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα, όπως ορίζουν οι κείμενες
διατάξεις (άρθρο 29 ΠΔ 50/2001 και Ν. 148/11914).
 Φωτοαντίγραφο απολυτηρίου λυκείου.
 Έγγραφα που να πιστοποιούν συμμετοχή σε καλλιτεχνικές δράσεις (βεβαιώσεις, σεμινάρια
κλπ.) για την ειδικότητα που απαιτείται.
 Αποδεικτικό προϋπηρεσίας στο αντικείμενο εάν υπάρχει.
 Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
 Φωτοαντίγραφο κάρτας ανεργίας σε ισχύ.
 Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 και το άρθρο
17 του Ν.3584/2007 Κώδικας κατάστασης των Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.
 Βιογραφικό σημείωμα όπου θα αναφέρεται η σχετική εκπαίδευση, η γενική προϋπηρεσία
στο Δημόσιο ή /και Ιδιωτικό τομέα (σε χρόνια και μήνες) καθώς και αν υπάρχει εμπειρία σε
προηγούμενα προγράμματα του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, η επιμόρφωση
μέσω σεμιναρίων, η απόκτηση άλλων πτυχίων κλπ.
Οι υποψήφιοι, που πληρούν τις άνω προϋποθέσεις, θα κληθούν, σε ακρόαση εκτέλεσης
έργου, κατά την κρίση της επιτροπής επιλογής προσωπικού που συστάθηκε με την υπ’ αριθμ.
32/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.Τ, η οποία θα αξιολογήσει, τα πλείονα
προσόντα, την καλλιτεχνική σταδιοδρομία, τις βραβεύσεις και διακρίσεις σε επίσημους διεθνείς και
πανελλήνιους
Όσοι προσληφθούν θα προσκομίσουν ποινικό μητρώο κατά την υπογραφή της σύμβασης καθώς και
τυχόν απαραίτητη άδεια εργασίας από την Υπηρεσία τους.
Συμπληρωματικά στοιχεία θα γίνονται δεκτά μέχρι και τη λήξη της προθεσμίας υποβολής
κατάθεσης της αίτησης.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις (διατίθενται στην επιχείρηση) στα
γραφεία της ΔΗ.Κ.Ε.T., στο Δημαρχείο Σχηματαρίου,(Δευτέρα – Παρασκευή και ώρες 9.00π.μ.-
14.00μ.μ.) είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η
εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με
συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗ.Κ.Ε.Τ. Δήμος
Τανάγρας Πλ. Ταξιαρχών 1 ΤΚ 32009, με επισυναπτόμενα τα παραπάνω αναφερόμενα
δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά)
που αρχίζει από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας σε δύο τοπικές εφημερίδες του Νομού
Βοιωτίας ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του
δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις
εφημερίδες.
Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία της ΔΗ.Κ.Ε.Τ., τηλ.: 2262351180-181
Η παρούσα διατίθεται ολόκληρη στην ιστοσελίδα του Δήμου Τανάγρας στη διεύθυνση:
www.tanagra.gr
ΕΠΙΛΟΓΗ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την επιτροπή επιλογής προσωπικού που συστάθηκε
με την υπ’ αριθμ. 32/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.Τ. και σύμφωνα με
την διαδικασία και τα κριτήρια μοριοδότησης που αναφέρονται στην αναλυτική προκήρυξη.
Συγκεκριμένα η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει με βάση τους παρακάτω πίνακες. Στην
τελευταία στήλη παρουσιάζεται η βαρύτητα του κάθε άξονα κριτηρίων στην τελική βαθμολογία
όλων των υποψηφίων.
Τίτλοι σπουδών 25 %
Προϋπηρεσία 25 %
Παρουσίαση, συνέντευξη, προσόντα και καλλιτεχνική δραστηριότητα 30 %
Οικογενειακή κατάσταση 10 %
Ανεργία 10 %
ΣΥΝΟΛΟ 100,00%
Μοριοδότηση του κάθε άξονα κριτηρίων
Βαθμολόγηση τυπικών ειδικών προσόντων
Κριτήριο βαθμολόγησης Μόρια
1.Τίτλοι σπουδών Βασικός τίτλος σπουδών 20
Άλλοι παρεμφερής τίτλοι σπουδών 5
2.Διδακτική προϋπηρεσία στο αντικείμενο
Χωρίς προϋπηρεσία 10
Από 1-7 έτη 20
Άνω των 8 ετών 25
3. Παρουσίαση, συνέντευξη Μέγιστο παιδαγωγικά προσόντα, καλλιτεχνική δραστηριότητα (Συνέντευξη) 30
4. Οικογενειακή κατάσταση Άγαμος 6
Έγγαμος 7
Με 1 παιδί 8
Με 2 παιδιά 9
Με 3 παιδιά & πολύτεκνοι 10
5. Ανεργία Από 0-6 μήνες 3
Από 6-12 μήνες 5
Από 12 και πάνω 10
Η επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τους υποψηφίους οποιοδήποτε συμπληρωματικό στοιχείο θεωρεί κατάλληλο για την απόδειξη των προσόντων και της καταλληλότητάς τους για την συγκεκριμένη θέση/ειδικότητα.
Οι προσωρινοί και οριστικοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων της ΔΗ.Κ.Ε.Τ και του Δημαρχείου καθώς και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου Τανάγρας. Κατά των ανωτέρω αποτελεσμάτων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων. Οι ενστάσεις θα εξεταστούν από την αρμόδια  επιτροπή η οποία θα εκδώσει τα τελικά αποτελέσματα.
ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Ο χώρος και ο χρόνος απασχόλησης (ώρες απασχόλησης ημερησίως) των επιλεγέντων προσώπων, θα καθορισθεί ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, όπως αυτές θα διαμορφωθούν τελικά και θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας. Ειδικότερα, οι προσληφθέντες δάσκαλοι είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τους όρους και τους κανονισμούς της σύμβασης εργασίας, καθώς και τα προγράμματα που θα συντάξουν οι αρμόδιοι, όσον αφορά στην κάλυψη ωρών και το είδος των προγραμμάτων που θα τους ανατεθούν, παρέχοντας στην Δημοτική Επιχείρηση του Δήμου Τανάγρας το δικαίωμα κλήσης
του επόμενου στον πίνακα μοριοδότησης, σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο αδυνατούν να
καλύψουν τα ωρολόγια προγράμματα.
Όσοι τελικά επιλεγούν να εργαστούν στα προγράμματα θα υπογράψουν σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) μερικής απασχόλησης (με ωριαία αποζημίωσηωρομίσθιοι) διάρκειας έως οχτώ (8) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (για τις συμβάσεις Ι.Δ.Ο.Χ. σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 2190/1994 όπως ισχύει και της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.3812/2009.