Πρόσληψη 4 υπαλλήλων στο Δήμο Ωρωπού για τους Παιδικούς Σταθμούς

Στην πρόσληψη,  µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου,
συνολικά τεσσάρων (4) ατόµων  ΔΕ και ΤΕ, για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» Περίοδος 2018-2019, «Ν.Π.∆.∆.
Πολιτισµού, Περιβάλλοντος & Λειτουργίας Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθµών
∆ήµου Ωρωπού»,προχωράει ο Δήμος μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου..

Οι προσληφθέντες θα εργαστούν έως 31 Αυγούστου 2019, µε δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράµµατος.

Η έναρξη ή συνέχιση της σύµβασης συναρτάται µε την προϋπόθεση
ότι ο φορέας/δοµή θα παρέχει υπηρεσίες σε κατόχους «Αξία τοποθέτησης»
(voucher), σύµφωνα µε τους εν γένει κανόνες του θεσµικού πλαισίου που τον/την
διέπει, για την υλοποίηση της δράσης «Εναρµόνιση Οικογενειακής και
Επαγγελµατικής Ζωής για το Σχολικό Έτος 2018-2019».
**Οι επιλεγέντες/είσες οφείλουν να προσκοµίσουν κατά την πρόσληψη στον Φορέα
πιστοποιητικό υγείας σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ. Υ1α/Γ.Π.οικ76785 (ΦΕΚ
3758/τ.Β΄/25-10-2017) Υπουργική Απόφαση.
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Για την πρόσληψη απαιτούνται:

Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Βρεφονηπιοκοµίας ή Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ ή το
οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή
αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωµα ΤΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών
Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το οµώνυµο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα
πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
101
Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Βοηθών ΒρεφονηπιοκόµωνΠαιδοκόµων
ή Βοηθών Βρεφοκόµων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόµων ή Βοηθών
βρεφοκόµων παιδοκόµων ή Προσχολικής Αγωγής ∆ραστηριοτήτων ∆ηµιουργίας και
Έκφρασης ή Επιµελητών Πρόνοιας ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής
Αγωγής Ηµερήσιας Φροντίδας Παιδιών µε Ειδικές Ανάγκες ή Βοηθών Γενικής
Βρεφονηπιοκοµίας ή Βοηθός Βρεφονηπιοκόµων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωµα ή
απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών µονάδων : ΙΕΚ ή Επαγγελµατικού
Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή
Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Σχολής
Επαγγελµατικής Κατάρτισης ή Επαγγελµατικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελµατικής
Σχολής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή σχολής µαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν.
1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής
ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών