Ρύθμιση οφειλών προς το Δήμο έως 100 δόσεις

Σύμφωνα με το νόμο 4611/17-5-2019, μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου οι οφειλές προς τους Δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως και δύο (2) μήνες από σήμερα (έως 17 Ιουλίου), ύστερα από αίτηση του οφειλέτη προς την αρμόδια για την είσπραξή τους υπηρεσία του δήμου, μπορούν να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους, ως εξής:

Η διαγραφή των προσαυξήσεων υπολογίζεται σε ποσοστό:

α)  100% αν η οφειλή εξοφληθεί εφάπαξ

β)   80% αν η οφειλή εξοφληθεί σε 2 ώς 24 δόσεις

γ)   70% αν η οφειλή εξοφληθεί σε 25 ώς 48 δόσεις

δ)   60% αν η οφειλή εξοφληθεί σε 49 ώς 72 δόσεις

ε)   50% αν η οφειλή εξοφληθεί σε 73 ώς 100 δόσεις.

 

Για περισσότερες πληροφορίες να απευθύνεστε στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου.

Τηλ: 22623-51124 , 22623-51114 , 22623-51120

                                                                               

                                                                                   17-5-2019

Ο Δήμαρχος

Βασίλειος Περγάλιας