Σχέδιο για την προστασία του Ασωπού ύψους 40 εκατ. ευρώ

 10.6.2016

Σχέδιο για την διαχείριση και την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων στην περιοχή του Ασωπού ποταμού, παρουσίασε το υπουργείο Περιβάλλοντος συνολικού κόστους 40 εκατ. ευρώ.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θεωρεί ότι το έργο που ουσιαστικά περιγράφεται ως «περιβαλλοντική ανάκτηση του υπόγειου υδροφορέα» και ξεκινά με την εκπόνηση ή/και επικαιροποίηση τεχνικών και υποστηρικτικών μελετών των υποέργων, είναι ένα πρώτο αλλά ουσιαστικό βήμα στα πλαίσια της ευρύτερης λύσης του περιβαλλοντικού προβλήματος του Ασωπού ποταμού και εντάσσεται στον γενικότερο σχεδιασμό του Υπουργείου. Με την υπογεγραμμένη πρόσκληση του ΥΜΕΠΕΡΑΑ με τίτλο «Υποστήριξη φορέων για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων» που αφορά στην προγραμματική σύμβαση μεταξύ ΥΠΕΝ, Δήμου Τανάγρας και ΕΥΔΑΠ για το έργο “Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Συστημάτων Περιοχής Ασωπού”, εξασφαλίζεται για πρώτη φορά η χρηματοδότηση ενός μεγάλου περιβαλλοντικού έργου που, θεσμικά και ουσιαστικά, στοχεύει στην από κοινού προσπάθεια για εξεύρεση λύσης στην ευρύτερη περιοχή.

Ενόψει της έναρξης του έργου, με την πολιτική μας απόφαση εξασφαλίζουμε:

-νερό ύδρευσης (με δυνατότητα επέκτασης σε γειτνιάζουσες περιοχές),

-να απενοχοποιήσουμε τους αγρότες και να διασφαλίσουμε την ποιότητα των αγροτικών προϊόντων

-την αρχή της προσπάθειας για την εξυγίανση και απορρύπανση εδαφών.

Η υπογραφή της πρόσκλησης είναι ένα μόνο βήμα από τα πολλά που σχεδιάζει το Υπουργείο. Αναφορικά με τον σχεδιασμό και τους στρατηγικούς άξονες που θα ακολουθήσουν, προβλέπεται:

2. ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗ (Πιλοτική μέθοδος αποκατάστασης ρύπανσης Cr(VI))

Στο πλαίσιο εφαρμογής της αποκατάστασης περιβαλλοντικών ζημιών στην περιοχή του Ασωπού, το Υπουργείο Περιβάλλοντος εξέτασε πρόταση πιλοτικής δοκιμής για την αποκατάσταση της ρύπανσης από χρώμιο στα υπόγεια νερά.
Ο φάκελος που κατέθεσε η εταιρεία και όπως αυτός αναθεωρήθηκε με τις συμπληρώσεις που ζητήθηκαν από την αρμόδια υπηρεσία περιλαμβάνει πρόγραμμα παρακολούθησης των υπόγειων νερών και εφαρμογή σε πιλοτικό στάδιο άντλησης και επεξεργασίας και έγχυσης κατάλληλων αντιδραστηρίων για την αναγωγή του εξασθενούς χρωμίου.

Στις αρχές Απριλίου συνεδρίασε η Επιτροπή Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών και γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για την εφαρμογή της πιλοτικής δοκιμής και είναι σε στάδιο υπογραφής η σχετική απόφαση έγκρισης του πιλοτικού προγράμματος πολιτικής ηγεσίας.

Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό στην Ελλάδα και μάλιστα το κόστος έχει αναλάβει πλήρως η εταιρεία. Είναι ένας από τους τρόπους που θα κινηθεί το κράτος για να απορρυπάνει την περιοχή και η απόφαση αυτή μπορεί να γίνει η απαρχή για τις υπόλοιπες περιοχές που υπάρχουν καταγγελίες ή είναι στην γνώση μας ότι υπάρχει πρόβλημα.

3. ΕΛΕΓΧΟΣ (Επιθεωρητές Περιβάλλοντος)

Εξετάζουμε σχέδιο στελέχωσης και θεσμικής ενδυνάμωσης της Υπηρεσίας. Εξετάζουμε διάφορες λύσεις, όπως μισθολογικά κίνητρα ή κίνητρα θέσης, όπως επίσης και ελάφρυνση του έργου τους από πχ προανακριτικούς ελέγχους ή από την υποχρέωση να παρίστανται ως μάρτυρες σε ποινικά δικαστήρια.

4. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΡΥΠΩΝ (Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων)

5. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ (Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο)
Καθιερώνεται ένα ηλεκτρονικό, διαδικτυακό σύστημα συστηματικής συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων. Η δημιουργία του εν λόγω Μητρώου περιλαμβάνεται στις γενικές δράσεις του ΕΣΔΑ,
Στο ΗΜΑ καταχωρείται κάθε οργανισμός ή επιχείρηση που παράγει απόβλητα και υπόκειται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση ή/και διαχειρίζεται απόβλητα (επεξεργάζεται ή/και συλλέγει – μεταφέρει απόβλητα σε επαγγελματική βάση), καθώς και οι ΟΤΑ A΄ Βαθμού. Τα εισαγόμενα στοιχεία αναφέρονται σε όλα τα είδη των αποβλήτων και αφορούν ιδίως τις ετήσιες απολογιστικές εκθέσεις παραγωγών και διαχειριστών αποβλήτων που προβλέπονται στη νομοθεσία διαχείρισης των επικίνδυνων και μη επικίνδυνων αποβλήτων.

 Η καθιέρωση του ΗΜΑ αποσκοπεί κυρίως στα παρακάτω:

– τήρηση μητρώου όλων των εμπλεκόμενων στην παραγωγή και διαχείριση αποβλήτων, οι οποίοι υπόκεινται σε αδειοδότηση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

– ποιοτική και ποσοτική καταγραφή των αποβλήτων μέχρι τον τελικό τους προορισμό (ιχνηλασιμότητα αποβλήτβων)

-βελτίωση της δυνατότητας παραγωγής αναφορών και εκθέσεων

– δυνατότητα αποτελεσματικότερων επιθεωρήσεων και βελτίωση στην αντιμετώπιση περιβαλλοντικών παραβάσεων

– ενημέρωση μέσω διαδικτύου των εμπλεκόμενων στο εν λόγω τομέα, καθώς και του κοινού

– εξοικονόμηση πόρων, χρόνου και διοικητικού φόρτου.

Στην τρέχουσα περίοδο το ΗΜΑ είναι έτοιμο, για λογαριασμό του ΥΠΕΝ, με πόρους του Συνδέσμου Βιομηχανιών & Επιχειρήσεων Ανακύκλωσης (ΣΕΠΑΝ) και, έχει προβλεφθεί η εφαρμογή ενός πιλοτικού προγράμματος από τον ΣΕΠΑΝ, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Ιουλίου 2016.

Προβλέπεται η διαλειτουργικότητα του ΗΜΑ με το ΗΠΜ το οποίο χρειάζεται κάποια βήματα για να μπορέσει να λειτουργήσει με τον τρόπο που απαιτείται. Με αυτόν τον τρόπο θα ελεγχθούν όσες εταιρείες δεν έχουν ήδη ανανεώσει τις ΑΕΠΟ τους και είναι πολιτική απόφαση να τελειώσει η άτυπη αναβολή και να εφαρμοστεί όσο το δυνατόν πιο άμεσα η “ΚΥΑ Ασωπού”.

6. ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΒΙΠΕ

Είμαστε σε επικοινωνία και συνεργασία με το Συναρμόδιο Υπουργείο και τις εμπλεκόμενες Περιφέρειες (Στερεάς και Αττικής).

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του το Υπουργείο θα εξετάσει με προσοχή τις προτάσεις που θα κατατεθούν με κριτήρια:

  • Την αποτελεσματικότητα του σχεδιασμού για την εξυγίανση της περιοχής, Τις αναπτυξιακές προοπτικές που θα έχει.
  • Την εξασφάλιση προσέλκυσης και αξιοποίησης ιδιωτικών κεφαλαίων ώστε να επιτυγχάνεται η βιωσιμότητα της εξυγίανσης αλλά και ο σεβασμός της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει».

Θα προχωρήσουμε σε κάθε απαραίτητη ενέργεια προκειμένου να διευκολυνθεί η διαμόρφωση του Επιχειρηματικού Πάρκου σύμφωνα με τον ευρύτερο χωροταξικό σχεδιασμό αλλά και σε συνέργεια με την δέσμη δράσεων που με πρωτοβουλία του ΥΠΕΝ προωθούνται για την Λεκάνη του Ασωπού.

7. ΚΥΑ Ασωπού 

Θα τροποποιηθεί και θα γίνουν αλλαγές, τόσο στον τρόπο που θα γίνονται οι έλεγχοι όσο και στις οριακές τιμές εκπομπών των υγρών βιομηχανικών αποβλήτων.
Ο τρόπος ελέγχου και η μεθοδολογία ελέγχου της βιομηχανίας από τους Επιθεωρητές περιβάλλοντος θα ελεγχθεί εκ νέου. Θα πρέπει να βρεθεί μια χρηστή μέθοδος με την οποία να είναι επιστημονικά ορθή και γενικώς να οριστούν κοινά αποδεκτοί επιστημονικοί κανόνες, ξεκάθαροι και απλοί, μέχρι να δημιουργηθεί η Κεντρική μονάδα επεξεργασίας βιομηχανικών αποβλήτων.

Τέλος, θα πρέπει, σε μια μελλούμενη διόρθωση της υπάρχουσας ΚΥΑ, να παρθούν υπ’ όψιν περιοχές που αποκλείστηκαν μιας που το θέμα του Ασωπού δεν είναι θέμα που περικλείεται σε από ανθρωπογενή – περιφερειακά όρια.

8. ΧΥΤΕΑ – Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά στις υποδομές διάθεσης των Β.Ε.Α., στο επικαιροποιημένο Ε.Σ.Δ.Ε.Α. αναφέρεται η ακολουθούμενη πολιτική, βάσει της οποίας:
“Οι απαιτήσεις σε υποδομές διάθεσης διαμορφώνονται κυρίως με γνώμονα τη διαχείριση σε Περιφερειακό επίπεδο, πλην νησιωτικών περιοχών, των παραγόμενων επικίνδυνων αποβλήτων και κατά προτεραιότητα στις Περιφέρειες εκείνες στις οποίες παράγονται οι μεγαλύτερες ποσότητες αυτών.”

Σε κάθε περίπτωση, η χωροθέτηση και δημιουργία ΧΥΤΕΑ περιφερειακού ή διαπεριφερειακού επιπέδου θα αντιμετωπισθεί με επιστημονική τεκμηρίωση και διάλογο με τις τοπικές κοινωνίες, με στόχο την ύψιστη περιβαλλοντική προστασία και σε συνθήκες αυστηρού κοινωνικού ελέγχου και αντισταθμισμάτων άρσης και αποτροπής της προκαλούμενης περιβαλλοντικής ζημίας.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα στοιχεία παραγωγής και τις απαιτήσεις διάθεσης (εργασίες D) ανά Περιφέρεια, το μεγαλύτερο ποσοστό Β.Ε.Α. προς διάθεση παράγεται στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (27,3%) και ακολουθούν η Αττική (26,9%), η Κεντρική Μακεδονία (18,9%), η Θεσσαλία (13,8%) ενώ για τις λοιπές Περιφέρειες τα αντίστοιχα ποσοστά κυμαίνονται σε πολύ χαμηλότερα τιμές.

Πηγή: www.skai.gr