Το Δ.Σ. Τανάγρας ενέκρινε τη νέα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της εταιρείας ΕΛΒΑΛ Α.Ε.

Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τανάγρας, κατά τη συνεδρίαση του την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου, η νέα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της εταιρίας ΕΛΒΑΛ Α.Ε. για την βιομηχανική μονάδα παραγωγής προϊόντων έλασης αλουμινίου.

Η εταιρία ΕΛΒΑΛ Α.Ε. είναι από τις μεγαλύτερες στη χώρα μας και εδρεύει στο Δ.Ε. Οινοφύτων του Δήμου Τανάγρας Ν. Βοιωτίας και συνεισφέρει ουσιαστικά στην ελληνική οικονομία αλλά και στην περιοχή.

Η εγκατάσταση κατατάσσεται από πλευράς περιβαλλοντικής αδειοδότησης στην υποκατηγορία Α1,  ενώ από πλευράς όχλησης κατατάσσεται στη μέση όχληση. Η περιοχή έχει προταθεί ως «Ζώνη Ανάπτυξης Βιομηχανιών Μέσης Όχλησης».

Με την παρούσα ΜΠΕ την οποία ενέκρινε κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο Τανάγρας προτείνεται η τροποποίηση των υφιστάμενων περιβαλλοντικών όρων, για μηχανολογικό εκσυγχρονισμό / επέκταση τη  βιομηχανική μονάδα παραγωγής προϊόντων  έλασης αλουμινίου.

Το προηγούμενο έτος (2016) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τανάγρας είχε εγκρίνει κατά πλειοψηφία με την 81/2016 απόφαση του τη ΜΠΕ της ανωτέρω εταιρείας , και στη συνέχεια είχε εκδοθεί η 23030/13-9-2016 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι.

Σύμφωνα με την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων εξετάστηκε η επίδραση της δραστηριότητας της εταιρίας στις εξής παραμέτρους: Α) Χωροθέτηση Β) Χρήση φυσικών πόρων – ενέργειας Γ) Απόβλητα – ρύποι Δ) Ηχορύπανση – θόρυβος Ε) Μεταφορές – κυκλοφορία Στ) Χλωρίδα Ζ) Πανίδα Η) Ανθρωπογενές περιβάλλον. Η εξέταση των παραπάνω παραμέτρων έχει ως εξής :

Α) ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Η εγκατάσταση της εταιρείας ΕΛΒΑΛ Α.Ε  βρίσκεται στην περιοχή των Οινοφύτων. Ειδικότερα  βρίσκεται στο 61ο χιλιόμετρο Αθηνών – Λαμίας  στη θέση Μαδαρό της Δημοτική Ενότητα Οινοφύτων .  Οι πλησιέστεροι οικισμοί είναι αυτοί των Οινοφύτων και της Οινόης. Η  θέση της μονάδας σε απόσταση από τους γειτονικούς οικισμούς είναι:

1,6 Km από τον οικισμό Οινοφύτων. 1,4 Km από τον οικισμό Οινόης 4,7 Km από τον οικισμό Δηλεσίου 5,2 Km από τον οικισμό Αγίου Θωμά

Η βιομηχανική μονάδα της εταιρείας ΕΛΒΑΛ Α.Ε  βρίσκεται εγκατεστημένη σε ιδιόκτητο οικόπεδο, το οποίο απαρτίζεται από δύο γήπεδα, το Βόρειο και το Νότιο , τα οποία χωρίζονται με τη σιδηροδρομική γραμμή και με αγροτική οδό. Με την προτεινόμενη τροποποίηση θα γίνει προσθήκη τμημάτων συνολικού εμβαδού 13.073,45 m2   στο βόρειο γήπεδο και 94.962,36 m2   στο νότιο γήπεδο. Η μονάδα αποτελεί μονάδα μέσης όχλησης, ενώ  υπάρχουν και άλλες γειτνιάζουσες βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή. Συνεπώς η χωροθέτηση της υπάρχουσας εγκατάστασης  δεν επιβαρύνει  το περιβάλλον της περιοχής.

Β)  ΧΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Για τη σημερινή λειτουργία της εγκατάστασης απαιτείται φυσικό αέριο, ηλεκτρική ενέργεια, ενώ η κίνηση των οχημάτων θα γίνεται με diesel. Με την τροποποίηση θα αυξηθεί η κατανάλωση ενέργειας , χωρίς όμως χρήση άλλων μορφών. Το νερό για τη λειτουργία της εγκατάστασης προέρχεται από την ΕΥΔΑΠ.  Συνεπώς η  εγκατάσταση δεν δεσμεύει φυσικούς πόρους και ενέργεια της περιοχής.

Γ) ΑΠΟΒΛΗΤΑ – ΡΥΠΟΙ

ΑΕΡΙΟΙ ΡΥΠΟΙ

Από τη  εγκατάσταση δεν παράγονται αέριοι ρύποι πέραν των καυσαερίων από την καύση του φυσικού αερίου, τα οποία είναι εντός των επιτρεπόμενων ορίων.

 ΥΓΡΑ  ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Τα υγρά απόβλητα που παράγονται υφίσταται πλήρη φυσικοχημική επεξεργασία σε σύγχρονη μονάδα και ακολούθως διατίθενται στον Ασωπό ποταμό. Δεδομένου της πολύ καλής λειτουργίας της μονάδας επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων, γεγονός που πιστοποιείται με τακτικούς και έκτακτους ελέγχους, η μονάδα δεν επιβαρύνει με υγρά απόβλητα το περιβάλλον.

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Τα  στερεά απόβλητα που παράγονται από την παραγωγική διαδικασία είτε ανακυκλώνονται είτε παραδίδονται σε εξουσιοδοτημένες (πιστοποιημένες) εταιρείες για περαιτέρω διαχείριση. Επιπλέον, η εταιρεία  έχει συντάξει την προβλεπόμενη από τη νομοθεσία ετήσια έκθεση παραγωγού αποβλήτων καθώς και έχει ενημερώσει το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων. Συνεπώς από τη νέα εγκατάσταση δεν παράγονται αέριοι ρύποι καθώς και στερεά και υγρά απόβλητα.

Δ) ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ – ΘΟΡΥΒΟΣ

Η  εγκατάσταση κατά τη φάση λειτουργίας της δεν παράγει καθόλου θόρυβο, εφόσον τα μηχανήματα βρίσκονται εντός κτιρίων και ο παραγόμενος θόρυβος  δεν μπορεί να μεταδοθεί στον περιβάλλοντα χώρο.

Ε) ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

Η εγκατάσταση δεν δημιουργεί επιπρόσθετη κίνηση τροχοφόρων. Η μονάδα διαθέτει αδειοδοτημένη κυκλοφοριακή σύνδεση με την παράπλευρη οδό της Εθνικής Οδού, ενώ με την προσθήκη του οικοπέδου της PEPSICO, το οποίο επίσης διαθέτει κόμβο θα υπάρξει αποσυμφόρηση της βόρειας εισόδου, με διοχέτευση μέρους της κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων, στην νότια είσοδο (πρώην είσοδο PEPSICO ). Συνεπώς η επέκταση θα έχει μάλλον θετική επίπτωση στην κυκλοφορία.

ΣΤ) ΧΛΩΡΙΔΑ

Δεν υπάρχει καμία επίπτωση της εγκατάστασης στην χλωρίδα της περιοχής.

Ζ) ΠΑΝΙΔΑ

Δεν υπάρχει καμία επίπτωση της εγκατάστασης στην πανίδα της περιοχής

Η) ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η εγκατάσταση δεν έχει καμία αρνητική επίπτωση στο ανθρωπογενές περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής. Αντίθετα έχει θετικές επιπτώσεις εφόσον  απασχολεί μεγάλο αριθμό  ατόμων, ενώ  και η προτεινόμενη επέκταση θα οδηγήσει σε αύξηση του προσωπικού.

Από όλα τα παραπάνω προκύπτει ότι η εγκατάσταση της  εταιρείας ΕΛΒΑΛ Α.Ε      δε θα έχει καμία αρνητική συνέπεια  στο περιβάλλον.

Ο Δήμαρχος Τανάγρας κ. Βασίλης Περγάλιας, για μια ακόμη φορά, τάχθηκε υπέρ της λειτουργίας υγειών εταιριών στην Βιομηχανική περιοχή Οινοφύτων, όπου δίνουν εργασία σε χιλιάδες εργαζόμενους, σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι. Επεσήμανε δε ότι «τέτοιες εταιρίες δίνουν ζωή στην περιοχή».

Βεβαίως, είπε ότι «δεν τίθεται θέμα μεταξύ υγείας και εργασίας των πολιτών. Δεν υπάρχει εξίσωση. Ξεκαθάρισε όμως  ότι ο Δήμος ελέγχει τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και την εγκρίνει. Δεν είναι έργο του να μετράει την τυχόν ρύπανση του περιβάλλοντος από τις εταιρίες. Για αυτό το σκοπό υπάρχουν αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ που είναι επιφορτισμένες. Ας κάνουν ελέγχους κι αν κάποια εταιρία παραβαίνει τους περιβαλλοντικούς όρους και ρυπαίνει τότε ας επιβάλλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις, είτε με πρόστιμο η ακόμη και κλείσιμο της εταιρίας μέχρι να συμμορφωθεί».