«Χειροκίνητα» ξεκινά η πλατφόρμα προστασίας της α’ κατοικίας

Με «χειροκίνητες» διαδικασίες θα πραγματοποιείται από την ερχόμενη Τρίτη 30 Απριλίου, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την υπαγωγή των ενδιαφερομένων στο νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας (ν.4605/2019).

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) www.keyd.gov.gr, η οποία θα υποδέχεται τις αιτήσεις και μέσω αυτής θα ρυθμίζονται οι οφειλές, δεν είναι ακόμη έτοιμη, ώστε να διεκπεραιώνει με αυτοματοποιημένο τρόπο τα αιτήματα των δανειοληπτών. Ως εκ τούτου, τουλάχιστον για το πρώτο διάστημα εφαρμογής του νόμου, οι αιτούντες θα πρέπει να αναζητούν και να αναρτούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά από μόνοι τους.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι αυτοματοποιήσεις της πλατφόρμας θα εισάγονται σταδιακά και ο ορίζοντας που έχει τεθεί για την ολοκλήρωση της διαδικασίας είναι τα τέλη Ιουνίου. Οπως θυμίζουν κύκλοι του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, το ίδιο είχε συμβεί και με την πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού, η οποία, αν και τέθηκε σε εφαρμογή στις 3 Αυγούστου 2017, η πλήρως αυτοματοποιημένη διαδικασία ολοκληρώθηκε κάποιους μήνες αργότερα. Άλλωστε και η πλατφόρμα της α’ κατοικίας αποτελεί «κλώνο» της πλατφόρμας του εξωδικαστικού.

Αν και οι δανειολήπτες θα μπορούν έστω και «χειροκίνητα» να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από την επόμενη εβδομάδα, είναι προφανές ότι λίγοι θα επιλέξουν τη συγκεκριμένη διαδικασία, λόγω του όγκου των δικαιολογητικών που θα πρέπει να μεταφορτώσουν. Αντίθετα, σύμφωνα με το Euro2ay.gr, όταν η πλατφόρμα θα είναι πλήρως λειτουργική, όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα ανακτώνται αυτόματα. Το μόνο δικαιολογητικό που θα καλείται να υποβάλλει ο δανειολήπτης είναι το πιστοποιητικό βαρών από το υποθηκοφυλακείο.

Σημειώνεται ότι η πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα θα γίνεται με τους υφιστάμενους κωδικούς του TAXISnet και υπενθυμίζουμε ότι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται έως τις 31/12/2019. Αν κάποιος επιθυμεί να υποβάλει αίτηση πριν την ολοκλήρωση των αυτοματισμών, θα πρέπει να μεταφορτώσει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Πλήρη στοιχεία του αιτούντος (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση οικίας και εργασίας, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης, Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας, αν είναι επιτηδευματίας, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

β) Στοιχεία του συζύγου και των εξαρτώμενων μελών του.

γ) Εισοδήματα του αιτούντος, του συζύγου του και των εξαρτώμενων μελών του από οποιαδήποτε πηγή και αιτία.

δ) Κατάλογο των πιστωτών, με ληξιπρόθεσμες ή μη απαιτήσεις, για τις οποίες έχει εγγραφεί υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης στην κύρια κατοικία, το οφειλόμενο ποσό ανά πιστωτή, την ημερομηνία, αναφορικά με την οποία προσδιορίζεται το ύψος της κάθε οφειλής, και τους συνοφειλέτες που ευθύνονται έναντι κάθε πιστωτή.

ε) Κατάλογο των περιουσιακών στοιχείων σε Ελλάδα και στην αλλοδαπή (σ.σ. λοιπή ακίνητη και κινητή περιουσία, καταθέσεις, πολύτιμα μέταλλα σε νομίσματα ή ράβδους κ.ο.κ).

στ) Πλήρη περιγραφή των βαρών και λοιπών εξασφαλίσεων (είδος βάρους ή εξασφάλισης, πιστωτής, ασφαλιζόμενο ποσό, σειρά, δημόσιο βιβλίο), που είναι εγγεγραμμένα στην κύρια κατοικία του αιτούντος.

ζ) Κατάλογο των πιστωτών με οφειλές ανεπίδεκτες ρύθμισης έκαστος των οποίων έχει απαίτηση ανώτερη των 2.000 ευρώ.

η) Δήλωση του αιτούντος, ότι:

αα) δεν εκδόθηκε οριστική απόφαση, που απέρριψε αίτησή του κατά το άρθρο 4 του ν. 3869/2010 λόγω δόλιας περιέλευσής του σε αδυναμία πληρωμής ή λόγω ύπαρξης επαρκούς περιουσίας ή που εξαίρεσε την κύρια κατοικία του από τη ρευστοποίηση κατά την παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3869/2010,

ββ) οι οφειλές, των οποίων ζητεί τη ρύθμιση, δεν έχουν ρυθμιστεί σύμφωνα με τα άρθρα 99 επ. του ν.3588/2007, τα άρθρα 61 έως 67 του ν. 4307/2014 ή το ν. 4469/2017, ούτε υπάρχει εκκρεμής αίτηση ρύθμισής τους κατά τις διατάξεις αυτές.

Πηγή: real.gr