Διενεργήθηκαν οι αρχαιρεσίες του Σωματείου “Οικιστές-Ενεργοί Πολίτες Ωρωπού”

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΙΚΙΣΤΕΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΩΡΩΠΟΥ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ 21-5-2017 ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

            Σήμερα την 21/5/2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00, του  Σωματείου με την επωνυμία: «Οικιστές – Ενεργοί Πολίτες Ωρωπού» που εδρεύει στον Ωρωπό, επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 13 στα Νέα Παλάτια, διενεργήθηκαν αρχαιρεσίες μεταξύ των μελών του Σωματείου για την συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Μετά την εκλογική διαδικασία της 21-5-2017, εκλέχθηκαν οι κάτωθι υποψήφιοι:

 1. ΚΟΥΒΡΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ  ψήφοι: 53
 2. ΣΠΑΘΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  ψήφοι: 21
 3. ΜΠΕΡΤΟΛΗ ΜΑΙΡΗ             ψήφοι: 44
 4. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ   ψήφοι: 20
 5. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ψήφοι: 25
 6. ΚΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ             ψήφοι: 24
 7. ΜΠΑΤΙΓΚΕΓΚ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ψήφοι: 13

(theodore buttigieg)

Τα μέλη του νεοσύστατου Δ.Σ., μετά από διαλογική συζήτηση και μετά από πρόταση του πρώτου σε σταυρούς κου Άγγελου Κουβράκη, προτάθηκε το νέο Δ.Σ. καταλαμβάνοντας τις θέσεις ως εξής:

Πρόεδρος: ΚΟΥΒΡΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Γραμματέας:   ΜΠΕΡΤΟΛΗ ΜΑΙΡΗ

Ταμίας:            Μπάτικεκ Θεόδωρος

Αντιπρόεδρος: ΣΠΑΘΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Β΄ αν/δρου:     ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ

Επίσης μέλη του 7μελούς συμβουλίου προτείνονται οι:

 1. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 2. ΚΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η παρούσα απόφαση θα χρησιμοποιηθεί προς ενημέρωση όλων των αρμοδίων φορέων και οργανισμών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                       Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΒΡΑΚΗΣ                                                        ΜΠΕΡΤΟΛΗ ΜΑΙΡΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΨΗΦΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. και Ε.Ε.

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ 21/05/2017

του Σωματείου με την επωνυμία οικιστών – ενεργών πολιτών Ωρωπού

 Σήμερα την 21/05/2017,  ημέρα Κυριακή, και ώρα 10:00, στα Γραφεία του Σωματείου με την επωνυμία Οικιστές – Ενεργοί Πολίτες δήμου Ωρωπού, στον Ωρωπό και επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 13, στα Νέα Παλάτια, 1ος όροφος, συνήλθε η  διμελής Εφορευτική Επιτροπή, αποτελούμενη από τους

 1. Παρασκευόπουλος Ευστράτιος
 2. Φραγκούλης Δαμαλάς
 3. Κωνσταντόπουλος Παναγιώτης
 4. Γεωργίου Δημήτριος

η οποία εξελέγη ομόφωνα από την Τακτική Γενική Συνέλευση του Σωματείου με την επωνυμία Οικιστές ενεργοί Πολίτες Ωρωπού, όπως προβλέπεται από το Καταστατικό του Σωματείου.

Η Εφορευτική Επιτροπή αφού βρέθηκε σε απαρτία, έκανε τις ακόλουθες ενέργειες για την προετοιμασία της έναρξης της ψηφοφορίας.

Α) Παρέλαβε τις κάλπες, τη στρογγυλή σφραγίδα του Σωματείου, την οποία όρισε ως σφραγίδα της Εφορευτικής Επιτροπής, το Βιβλίο Πρωτοκόλλου Ψηφοφορίας, τα Βιβλία Διαλογής Ψήφων, τους εκλογικούς φακέλους και τα ψηφοδέλτια με τα ονόματα των υποψηφίων που ανακηρύχτηκαν για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή σε ποσότητες που επαρκούν για τις ανάγκες της ψηφοφορίας.

Β) Διευθέτησε κατάλληλα την Αίθουσα ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες για την ομαλή διεξαγωγή της ψηφοφορίας.

Γ) Έλεγξε την κάλπη και διαπίστωσε ότι βρίσκονται σε καλή κατάσταση, ότι είναι άδειες και ύστερα τις έκλεισε και στη συνέχεια τις σφράγισε τοποθετώντας στα δύο άκρα του ανοίγματος της λευκή ταινία επί της οποίας ετέθη η σφραγίδα της Εφορευτικής Επιτροπής, σε τρόπο ώστε να μην ανοίγουν οι κάλπες χωρίς να παραβιαστούν τα σφραγίσματα.

Δ) Αφού έγιναν όλα τα παραπάνω ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής καθόρισε την εργασία, που κάθε μέλος θα εκτελέσει.

Ε) Στη συνέχεια η Εφορευτική Επιτροπή αφού εξέτασε και διαπίστωσε ότι όλα είναι εντάξει και σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού και ότι τίποτα δεν παραλήφθηκε που να εμποδίζει την έναρξη της ψηφοφορίας, και ότι ήρθε η ώρα που ορίζεται από την Ημερήσια Διάταξη για την έναρξη της ψηφοφορίας, δηλαδή η 10:00, αποφάσισε να αρχίσει η ψηφοφορία για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής, την κήρυξη της οποίας έκανε ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής, ο οποίος και κάλεσε τους εκλογείς να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

Δικαίωμα ψήφου έχουν, όσοι προσέλθουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα κατά την διάρκεια της ορισθείσης από το προεδρείο χρονικό περιθώριο, αλλά και όσοι επιλέξουν να ψηφίσουν με επιστολική ψήφο.

Στη συνέχεια, και αφού πέρασε η ώρα λήξης της ψηφοφορίας που είχε ορισθεί από την Ημερήσια Διάταξη, δηλαδή στις 15:00, συνήλθε και πάλι η Εφορευτική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από τους παριστάμενους από την αρχή της εκλογής, και αφού διαπίστωσε ότι δεν υπάρχουν άλλοι εκλογείς που α περιμένουν να ψηφίσουν, κήρυξε το τέλος της ψηφοφορίας.

Στη συνέχεια η Επιτροπή, αφού βεβαιώθηκε ότι α) η ψηφοφορία έγινε από την αρχή μέχρι το τέλος σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού χωρίς καμία διακοπή και β) ότι δεν εκκρεμεί για επίλυση καμία αμφισβήτηση ή ένσταση οποιουδήποτε, άρχισε την καταμέτρηση των γραμμένων στο Βιβλίο Πρωτοκόλλου Ψηφοφορίας Μελών, το οποίο προηγούμενα έκλεισε και υπέγραψαν  όλα τα μέλη αυτής.

Από την καταμέτρηση προέκυψε το εξής αποτέλεσμα.

Α) Σύνολο Εγγεγραμμένων Μελών…………..(132)

Β) Σύνολο Εγγεγραμμένων Τακτικών Μελών………………..(132)

Γ) Σύνολο Τακτικών Μελών, ταμειακώς εντάξει και δικαιουμένων ψήφου………………(60)

Δ) Σύνολο ψηφισάντων………………(53)

Περαιτέρω, αφού διαπιστώθηκε ότι οι κάλπες είναι άθικτες και οι σφραγίδες που τέθηκαν πάνω σε αυτές άθικτες, ο Πρόεδρος προέβη στην αποσφράγιση και στο άνοιγμα της πρώτης κάλπης, για το Διοικητικό Συμβούλιο και στην αρίθμηση των φακέλων που βρέθηκαν μέσα σε αυτήν, χωρίς να τους ανοίξει.

Από την αρίθμηση προέκυψε ότι η κάλπη είχε μέσα φακέλους:

α) (53) φακέλους, που έφεραν τη σφραγίδα της Εφορευτικής Επιτροπής.

Ο αριθμός αυτός συμφωνεί με τον αριθμό των εκλογέων που ψήφισαν.

Στη συνέχεια η Επιτροπή τοποθέτησε ξανά τους φακέλους μέσα στην κάλπη.

Στη συνέχεια την 15:00 άρχισε η διαλογή των ψήφων της πρώτης κάλπης.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, έπαιρνε από ένα φάκελο, τον αποσφράγιζε, αριθμούσε το ψηφοδέλτιο, έκανε το σχετικό έλεγχο για την εγκυρότητά του και το μονογραφούσε και έδειχνε αυτό σε κάθε ενδιαφερόμενο και ανακοίνωνε μεγαλόφωνα και δημόσια το όνομα του υποψηφίου.

Το αποτέλεσμα αυτό καταχωριζόταν αμέσως, με την αναγραφή του αριθμού του ψηφοδελτίου, στο Βιβλίο Διαλογής Ψήφων Διοικητικού Συμβουλίου και δίπλα στο όνομα του υποψηφίου στον οποίο ανήκει.

Την 15:00 ώρα και αφού περατώθηκε η διαλογή με την αποσφράγιση όλων των φακέλων που ήταν στην κάλπη, η επιτροπή προέβη στην αρίθμηση των ψήφων που έλαβε κάθε υποψήφιος για το Διοικητικό Συμβούλιο και το αποτέλεσμα ανακοινώθηκε μεγαλοφώνως στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

 1. ΚΟΥΒΡΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ψήφοι: 53
 2. ΣΠΑΘΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ψήφοι: 21
 3. ΜΠΕΡΤΣΙΟΛΗ ΜΑΙΡΗ ψήφοι: 44
 4. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ψήφοι: 20
 5. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ψήφοι: 25
 6. ΚΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ψήφοι: 24
 7. ΜΠΑΤΙΓΚΕΡ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ψήφοι: 13

Κατόπιν των ανωτέρω αποτελεσμάτων, η Εφορευτική Επιτροπή ανακηρύσσει ως εκλεγέντα Τακτικά και επιλαχόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους κάτωθι:

Τακτικά Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου:

 1. ΚΟΥΒΡΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ψήφοι: 53
 2. ΣΠΑΘΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ψήφοι: 21
 3. ΜΠΕΡΤΣΙΟΛΗ ΜΑΙΡΗ ψήφοι: 44
 4. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ψήφοι: 20
 5. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ψήφοι: 25
 6. ΚΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ψήφοι: 24
 7. ΜΠΑΤΙΓΚΕΡ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ψήφοι: 13

και επιλαχόντες οι

 1. ΠΑΤΛΑΚΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
 2. ΔΑΜΑΛΑΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ
 3. ΔΕΛΙΟΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

(Σημειώνεται ότι η παραπάνω απαρίθμηση μελών είναι ενδεικτική και συμπληρώνεται ανάλογα με το καταστατικό του Σωματείου).

Το Πρακτικό αυτό, αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε, υπογράφτηκε από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής ως ακολούθως:

Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ

Παρασκευόπουλος Ευστράτιος                                     Φραγκούλης Δαμαλάς

                                                                                           Κωνσταντόπουλος Παναγιώτης

                                                                                            Γεωργίου Δημήτριος