40.000 από “μπλοκάκι” γίνονται μισθωτοί. Επιδότηση 350 ευρώ ανά εργαζόμενο

Επιδότηση έως και 350 ευρώ το μήνα ανά εργαζόμενο, προβλέπει το πρόγραμμα του υπουργείου Εργασίας που δημοσιεύθηκε χθες, σε ΦΕΚ και αφορά επιχειρήσεις που θα δεχθούν να μετατρέψουν τους απασχολούμενους με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών (μπλοκάκι) σε μισθωτούς με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.

Αναφέρεται σε επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, προβλέπει την επιχορήγηση της εργοδοτικής εισφοράς, με κίνητρο την ενίσχυση της απασχόλησης μέσω της διατήρησης των θέσεων εργασίας για χρονικό διάστημα 18 μηνών και θα παραμείνει ανοικτό έως ότου καλύψει 40.000 εργαζόμενους με “μπλοκάκι”. Η σχετική δαπάνη εκτιμάται σε 156,8 εκατ. ευρώ και σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου Εργασίας, θα καλυφθεί από τον ειδικό Λογαριασμό για την στήριξη των άνεργων ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων, που υπάρχει στον ΟΑΕΔ. Σε ετήσια βάση, η δαπάνη κατανέμεται σε 60 εκατ. ευρώ για κάθε ένα από τα έτη 2018 και 2019 και 36,8 εκατ. ευρώ για το 2020.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα αφορά σε επιδότηση της εργοδοτικής εισφοράς 12 μηνών ενώ ακολουθεί κι ένα 6μηνο δέσμευσης για διατήρηση των θέσεων εργασίας. Συμπεριλαμβάνεται η εργοδοτική εισφορά των Δώρων και του Επιδόματος Αδείας. Ανώτατο όριο επιδότησης θα είναι τα 350 ευρώ το μήνα για κάθε μήνα πλήρους απασχόλησης.

Ωφελούμενοι είναι αμειβόμενοι με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών εργαζόμενοι σε 2 κατ ανώτατο όριο εργοδότες εφόσον:

* η ασφάλισή τους εντάσσεται στην διάταξη του νόμου Κατρούγκαλου για τα “μπλοκάκια” (παρ.9 του άρθρου 39 του ν.4387/2016).

* η σύμβαση με τις δικαιούχους επιχειρήσεις έχει αναρτηθεί στην ειδική διαδικτυακή πλατφόρμα του ΕΦΚΑ τουλάχιστον 3 μήνες πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής της επιχείρησης στο πρόγραμμα.

* μετατραπεί η σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.

* δεν παρείχαν εξαρτημένη εργασία στον ίδιο εργοδότη το 12μηνο που προηγείται της ημερομηνίας της αίτησης για υπαγωγή στο πρόγραμμα.

Σύμφωνα βέβαια με έγκριτους νομικούς, το μεγαλύτερο πρόσκομμα για την ένταξη των εργοδοτών στο πρόγραμμα είναι το ενδεχόμενο απόκτησης τεκμηρίου ότι ο συγκεκριμένος εργαζόμενος παρείχε εξαρτημένη εργασία και κατά το διάστημα που εμφανιζόταν από την επιχείρηση με “μπλοκάκι”.

Το υπουργείο Εργασίας πάντως, έχει βάλει και δικλείδες ασφαλείας, όπως το ότι για να ενταχθεί μια επιχείρηση στο πρόγραμμα δεν θα πρέπει να έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια 3μήνου πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής (ισχύει και για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μέχρι την ένταξη της επιχείρησης στο πρόγραμμα). Μείωση προσωπικού θεωρείται και η αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης από πλήρη σε μερική ή σε εκ περιτροπής.

Σε αυτή την περίπτωση, η επιχείρηση θα πρέπει να προβεί σε πρόσληψη που θα καλύπτει τη μείωση προσωπικού, έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα. Μείωση προσωπικού δεν θεωρείται η συνταξιοδότηση, η απόλυση μετά από μήνυση για αξιόποινη πράξη, η λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου, η παραίτηση κ.α.

Εφόσον ο ωφελούμενος απασχολείται ταυτόχρονα σε δύο εργοδότες με μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση, δυνητικά δικαιούχοι του προγράμματος είναι και οι δύο εργοδότες που θα τον προσλάβουν με καθεστώς μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης με ανώτατο ποσό επιχορήγησης τα 175 ευρώ για κάθε δικαιούχο. Αν ο ωφελούμενος απασχολείται με πλήρη απασχόληση στον πρώτο και μερική ή εκ περιτροπής στον δεύτερο, δυνητικά δικαιούχος του προγράμματος είναι μόνο ο εργοδότης που θα τον προσλάβει με καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

Μάλιστα, οι ωφελούμενοι μπορούν να διατηρήσουν την ιδιότητα του αυτοαπασχολούμενου καθ΄όλη τη διάρκεια του προγράμματος, χωρίς όμως να έχουν τη δυνατότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας.

Οι ακαθάριστες αποδοχές των oφελουμένων θα είναι τουλάχιστον ίσες με αυτές που είχαν συμφωνηθεί από τους αντισυμβαλλόμενους και αναγράφονταν στη σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών πριν τη μετατροπή της σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, εφόσον οι τελευταίες, ήταν ίσες ή μεγαλύτερες των αποδοχών που αντιστοιχούσαν στο νομοθετημένο κατώτατο μισθό ή ημερομίσθιο.

Μετά την δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος οι επιχειρήσεις που διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΑΕΔ και επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής – υπεύθυνη δήλωση, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr). Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης είναι η ενδιαφερόμενη επιχείρηση να είναι Πιστοποιημένος χρήστης στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ (εφόσον έχει παραλάβει κλειδάριθμο από το ΚΠΑ2 της περιοχής της) και διαθέτει κωδικούς πρόσβασης (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό). Τα υποκαταστήματα ή γραφεία που έχουν την έδρα τους σε χώρα μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλουν την ηλεκτρονική αίτηση στο ΚΠΑ2 στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει το υποκατάστημα ή γραφείο.

Στην περίπτωση που οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις δεν είναι πιστοποιημένοι χρήστες στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ εγγεγραμμένοι χρήστες στο Πληροφορικό Σύστημα (portal) του Οργανισμού θα πρέπει να επισκεφτούν την Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2) στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η έδρα της επιχείρησης και να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά για την παραλαβή κλειδαρίθμου προκειμένου στη συνέχεια να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση για την υπαγωγή στο ανωτέρω πρόγραμμα:

-Οι ατομικές επιχειρήσεις την Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος.

– Τα νομικά πρόσωπα πρόσφατο καταστατικό της επιχείρησης από όπου θα προκύπτει η μετοχική ή/και εταιρική σύνθεση της καθώς και το ΑΦΜ της επιχείρησης. Η ανωτέρω διαδικασία μπορεί να διενεργηθεί από νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Εάν η επιχείρηση διατηρεί υποκαταστήματα τότε κατά την έκδοση του κλειδαρίθμου θα πρέπει να δηλώνονται και να καταχωρίζονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία (δ/νση, τηλ., email, ΑΦΜ κ.λπ.) κάθε υποκαταστήματος της.

Επίσης στην ηλεκτρονική αίτηση σύμφωνα με την απόφαση , η επιχείρηση πρέπει να αναφέρει υποχρεωτικά, τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης και μόνο τα -τυχόν- νομικά πρόσωπα που είναι εταίροι ή μέτοχοι της επιχείρησης από 25% και άνω, ανεξαρτήτως εάν τα νομικά πρόσωπα της επιχείρησης είναι μέτοχοι ή εταίροι εντός ή εκτός της Ελληνικής επικράτειας, προκειμένου να γίνει η σώρευση των κρατικών ενισχύσεων.

Η επιχείρηση κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, επισυνάπτει με ηλεκτρονική σάρωση, αντίγραφο της, αναρτημένης στην ειδική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ, σύμβασης παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, του ωφελούμενου.

Η ηλεκτρονική αίτηση της επιχείρησης επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης, όσον αφορά στα στοιχεία που περιλαμβάνονται και αναφέρονται σε αυτήν. Η επιχείρηση φέρει την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής της αίτησης. Ειδικότερα, υποχρεούται να συμπληρώσει τα σχετικά πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης με τα στοιχεία που θα οριστούν στην οικεία πρόσκληση. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται από την επιχείρηση στην ηλεκτρονική αίτηση επισύρει τον αποκλεισμό της από τη διαδικασία.

Η αίτηση συμμετοχής συνιστά εξουσιοδότηση προς τον ΟΑΕΔ για τη χρήση και επεξεργασία των στοιχείων της από τα Πληροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.) του ΟΑΕΔ, του ΕΡΓΑΝΗ (ΠΣ ΣΕΠΕ – ΟΑΕΔ- ΕΦΚΑ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της ΓΓΠΣ και του ΕΦΚΑ. Σε περίπτωση που μια επιχείρηση ή ένα υποκατάστημα επιχείρησης έχει υποβάλει αίτηση και θελήσει να την τροποποιήσει/διορθώσει, τότε μπορεί να υποβάλει ηλεκτρονικά νέα αίτηση, η οποία θα ισχύει εφεξής, ακυρώνοντας κάθε προηγούμενη. Η ως άνω διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί όσες φορές χρειαστεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής της αίτησης υπαγωγής η επιχείρηση λαμβάνει αποδεικτικό με αριθμ. Πρωτ. και ημερομηνία υποβολής.